artykuł nr 1

Zasady organizacyjne Domu

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach kierowany jest i reprezentowany na zewnątrz przez Dyrektora który realizuje zadania przy pomocy Głównego Księgowego, kierowników zespołów i pracowników samodzielnych stanowisk. Kierownicy poszczególnych Zespołów każdy w ustalonym zakresie podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań. W Domu funkcjonują:

  1. Zespół Finansowo-Księgowy.
  2. Zespół Administracyjno-Gospodarczy i Obsługi w skład którego wchodzą: Dział Gospodarczy i Obsługi, Kuchnia i Pralnia.
  3. Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy w skład którego wchodzą: Dział terapeutyczny i Dział Opiekuńczy.
  4. Samodzielne stanowiska pracy

  Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności kadry pracowniczej ustala Dyrektor. Szczegółowe obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia na poszczególnych stanowiskach pracy są określane w zakresach czynności danego pracownika i dołączane do akt osobowych. Proces zarządzania Domem w celu zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańcom regulowany jest przez Dyrektora w drodze wydawanych Zarządzeń będących aktami normatywnymi o charakterze wewnętrznych zasad postępowań. Kierownicy poszczególnych Zespołów i Działów, każdy w ustalonym zakresie, podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań na rzecz mieszkańców

  W Domu działa Rada Mieszkańców, będąca organem samorządu mieszkańców oraz rzecznikiem interesów i partnerem pracowników oraz Dyrektora. Mieszkańcy Domu i pracownicy mogą załatwiać swoje sprawy oraz składać wnioski, skargi i zażalenia u Dyrektora, Głównego Księgowego oraz kierowników działów w godzinach urzędowania. Dom Pomocy Społecznej funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańców. Dom współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Prokuraturą, Sądem Rodzinnym i Opiekuńczym, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji swoich zadań.