artykuł nr 1

Deklaracja dostepności

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-11
Aktualizację sporządzono dnia: 2024-03-26

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
26-500 Szydłowiec
Plac Marii Konopnickiej 7
Tel.: 48 617 70 00
Tel. Kom.: Wydział Geodezji 535 621 353
Wydział Budownictwa 535 589 357
Wydział Rolnictwa 535 629 852
Wydział Komunikacji 535 306 747
E-mail: powiat@szydlowiecpowiat.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości,
  • informacje zamieszczone na stronie BIP są w formie skanów,
  • pochodzące z różnych źródeł.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Brak.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej  prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową w sprawie dostępności jest Dominik Wlazło, dominik.wlazlo@szydlowiecpowiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 48 617 70 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej , aplikacji mobilnej lub ich elementów.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Starostwo Powiatowe zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli Starostwo Powiatowe nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości i wskaże alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę, a także powiadomić www.rpo.gov.pl

Budynek Starostwa Powiatowego przy Placu Marii Konopnickiej 7

Budynek trzykondygnacyjny bez windy, wyposażony w platformę dźwigową zlokalizowaną w tylnej części budynku (od strony Urzędu Skarbowego). Przy platformie na wys. 1m zlokalizowany jest domofon dla osób chcących wezwać obsługę platformy dźwigowej. Wejście główne do budynku nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na pierwszym i drugim piętrze główny hol oddzielony jest od korytarza drzwiami przeszklonymi (drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 130 cm).  Komunikacja na kondygnację I i II odbywa się schodami o szerokości ok. 190 cm, natomiast komunikacja na piętro III odbywa się klatką schodową o szerokości  85 cm przed którą zainstalowano listwy przeciwpoślizgowe. Korytarz na trzecim piętrze posiada różnice poziomów w postaci schodka (o wysokości 5 cm) który oznaczony jest taśmą przeciwpoślizgową. Wszystkie schody wykonane są z betonu/lastriko, wyposażone są w barierki ochronne. Do poszczególnych pokoi wchodzi się z korytarzy o szerokości umożliwiających swobodne wymijanie osób. Na terenie budynku jest możliwość poruszania się osób niewidomych z psem przewodnikiem. Starostwo zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego PJM. W budynku w Wydziale Komunikacji zainstalowana jest pętla indukcyjna. W Urzędzie nie ma informacji w języku braill’a, jak też systemu informacji dźwiękowej. Toalety na parterze są przystosowane dla potrzeb osób  niepełnosprawnych. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Punktu Obsługi Klienta. Budynek posiada parking dla interesantów oraz wydzielone na nim miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170

Budynek dwukondygnacyjny, posiada jedno wejście wyposażone w platformę dla osób niepełnosprawnych korzystających z wózków inwalidzkich. Przy platformie na wys. 1m zlokalizowany jest dzwonek do wezwania obsługi. Na terenie budynku jest możliwość poruszania się osób niewidomych z psem przewodnikiem. Korytarze na parterze i  I piętrze mają szerokość od 117 cm do 275 cm. Korytarze na II piętrze mają szerokość od 100 cm do 220 cm. Komunikacja z parteru (wysokość przejścia 185 cm) na I i II piętro odbywa się schodami o szerokości 100 cm. Wszystkie schody wykonane są z betonu/lastriko, bez listew przeciwpoślizgowych, wyposażone są w barierki ochronne . Drzwi do pokoi mają szerokości od 80 cm do 90 cm. W budynku funkcjonuje winda wyposażona również w przyciski w języku braill’a oraz system powiadamiania dźwiękowego. Na parterze budynku znajduje się  punkt informacyjny Starostwa oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Starostwo zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego PJM. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną. Urząd posiada parking dla interesantów oraz wydzielone na nim miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.