artykuł nr 1

XXIII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 23 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy
z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Zapraszamy zatem do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 21 czerwca br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10 laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł oraz pamiątkową statuetkę.

Wnioski do XXIII edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio dla:

 1. osób fizycznych;
 2. podmiotów niebędących osobą fizyczną,

z dopiskiem: KONKURS NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
w nieprzekraczalnym terminie:

 1. pocztą do 21 czerwca 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03–472 Warszawa,
 2. lub osobiście do 21 czerwca 2022 roku w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Brechta 3,  do godz. 16.00.

W załączniku Regulamin konkursu oraz wzory formularzy zgłoszeniowych.

Regulamin konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego  oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.nagroda.mazovia.pl ,

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 22 59 79 539/210 oraz poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: nagroda@mazovia.pl .

 

artykuł nr 2

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

Uprzejmie informujemy, że 1 marca 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił uchwałą nr 262/299/22 otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2022 roku w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w formie wsparcia realizacji zadań.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są pod adresem: https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert

artykuł nr 3

Powołanie Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ogłaszanych przez Powiat Szydłowiecki w 2022 roku, na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w sprawie ustalenia regulaminu Komisji konkursowej.

Powołanie Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ogłaszanych przez Powiat Szydłowiecki w 2022 roku, na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w sprawie ustalenia regulaminu Komisji konkursowej.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej, do opiniowania ofert złożonych w 2022 roku, w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, zlecanych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o naborze kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej, do opiniowania ofert złożonych w 2022 roku, w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, zlecanych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

artykuł nr 5

Organizacjo! Wypełnij nowe obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada nowy obowiązek na fundacje oraz stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Art. 58 ww. ustawy zobowiązuje do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Zgłoszenia do Rejestru składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie crbr.podatki.gov.pl.

Rejestr jest jawny, a ustawa określa termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do Rejestru  tj. 7 dni od rejestracji organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także 7 dni od rejestracji każdej zmiany danych, które są zgłaszane do Rejestru (np. zmiany w zarządzie). Pozostałe organizacje pozarządowe są zobowiązane do dokonania zgłoszenia w okresie do końca stycznia 2022 roku. 

W rozumieniu ww. ustawy beneficjentem rzeczywistym jest „każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrole? nad klientem (w tej definicji klientem jest sama organizacja) poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każda osoba fizyczna, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna”.

By ustalić kto jest beneficjentem rzeczywistym w organizacji pozarządowej należy przeanalizować, kto z imienia i nazwiska (jako osoba fizyczna) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz statutem organizacji ma decydujący wpływ na jej działalność. Według ustawy beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, a jeśli nie można ustalić tożsamości takich osób – każdy członek zarządu organizacji. Organem stanowiącym osoby prawnej jest organ, który dysponuje (na podstawie ustawy albo aktu prawa wewnętrznego, np. statutu) uprawnieniami do przyjmowania wiążących rozstrzygnięć odnoszących się do całej osoby prawnej.

W przypadku fundacji założonej przez osoby fizyczne, trzeba ustalić na podstawie statutu, który organ jest organem stanowiącym. Beneficjentami rzeczywistymi będą członkowie organów stanowiących fundacji, które liczą mniej niż 4 osoby, bowiem w organie 4-osobowym i większym żaden z jego członków nie ma więcej niż 25% głosu. Jeśli wszystkie organy stanowiące fundacji są co najmniej 4-osobowe, jako beneficjentów rzeczywistych należy wskazać wszystkich członków zarządu fundacji, niezależnie od tego ile liczy osób.

W przypadku stowarzyszenia zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym najwyższą władzą stanowiącą jest walne zebranie członków. Ze względu na to, że minimalna liczba członków stowarzyszenia rejestrowego wynosi 7 osób, to żadna z osób nie będzie posiadała więcej niż 25% głosów, więc w tym przypadku jako beneficjentów rzeczywistych trzeba będzie wskazać wszystkich członków, którzy wchodzą w skład zarządu stowarzyszenia.

Zgłoszenia dokonuje się jednorazowo, następnie należy pamiętać o aktualizacji wpisu przy każdej zmianie danych członków zarządu.

Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na podmioty, tzw. „instytucje obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z  ustawą „instytucjami obowiązanymi” są również stowarzyszenia oraz fundacje w zakresie, w  jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Do obowiązków instytucji obowiązanych należy:

 • wyznaczenie spośród członków zarządu osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7),
 • wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, zawiadomień o transakcjach (art. 8),
 • identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji i stowarzyszeń oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka (art. 27),
 • stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów fundacji i stowarzyszeń (art. 33 – 37, art. 39 i art. 41),
 • stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, 44 i 46),
 • dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3),
 • prowadzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3),
 • podejmowanie działań określonych wart. 43 ust. 4 w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,
 • przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów potwierdzających przeprowadzone transakcje i ewidencje transakcji (art. 49),
 • wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50),
 • przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w terminie 7 dni informacji
 • o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o wartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72),
 • zawiadamianie w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74),

Oprócz wymienionych powyżej obowiązków o charakterze papierowo-analitycznym, stowarzyszenia i fundacje muszą realizować żądania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dlatego konieczne jest zapoznanie się szczegółowo z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i  finansowaniu terroryzmu.

Kontrolę wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez stowarzyszenia i fundacje sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej, a  także – odpowiednio:

 • wojewoda lub starosta w przypadku stowarzyszeń – na zasadach określonych w Ustawie prawo o stowarzyszeniach, lub
 • właściwy minister lub starosta w przypadku fundacji – na zasadach określonych w Ustawie
  o fundacjach.

Wobec powyższego fundacje i stowarzyszenia zarejestrowane w KRS i mające siedzibę na terenie powiatu szydłowieckiego są zobowiązane do bieżącego informowania Starosty Szydłowieckiego o  przypadku wystąpienia w organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Informację należy złożyć w formie oświadczenia.

W przypadku kiedy stowarzyszenia i fundacje nie przyjmują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane powinny wprowadzić ten zapis np. do statutu, lub polityki rachunkowości.

Szczegółowe informacje wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz aktualne komunikaty Generalnego Inspektora Informacji Publicznej dostępne są pod adresami:

https://www.gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej

https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-nowe-obowiazki-ngo-od-pazdziernika