artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej, do opiniowania ofert złożonych w 2023 roku, w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, zlecanych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o naborze kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej, do opiniowania ofert złożonych w 2023 roku, w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, zlecanych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

artykuł nr 3

XXIII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 23 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Zapraszamy zatem do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 21 czerwca br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10 laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł oraz pamiątkową statuetkę.

Wnioski do XXIII edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio dla:

  1. osób fizycznych;
  2. podmiotów niebędących osobą fizyczną,

z dopiskiem: KONKURS NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
w nieprzekraczalnym terminie:

  1. pocztą do 21 czerwca 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03–472 Warszawa,
  2. lub osobiście do 21 czerwca 2022 roku w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Brechta 3,  do godz. 16.00.

W załączniku Regulamin konkursu oraz wzory formularzy zgłoszeniowych.

Regulamin konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego  oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.nagroda.mazovia.pl ,

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 22 59 79 539/210 oraz poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: nagroda@mazovia.pl .

 

artykuł nr 4

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

Uprzejmie informujemy, że 1 marca 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił uchwałą nr 262/299/22 otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2022 roku w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w formie wsparcia realizacji zadań.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są pod adresem: https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert

artykuł nr 5

Powołanie Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ogłaszanych przez Powiat Szydłowiecki w 2022 roku, na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w sprawie ustalenia regulaminu Komisji konkursowej.

Powołanie Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ogłaszanych przez Powiat Szydłowiecki w 2022 roku, na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w sprawie ustalenia regulaminu Komisji konkursowej.