artykuł nr 1

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zleconego przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania  kultury fizycznej, zleconego  przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej.

artykuł nr 2

Budowa chodnika w miejscowości Rogów przy drodze powiatowej 4015W Szydłowiec-Mirów Nowy -gr. woj. etap II

Budowa chodnika w miejscowości Rogów przy drodze powiatowej 4015W Szydłowiec-Mirów Nowy -gr. woj. etap II.

artykuł nr 3

Przebudowa układu komunikacyjnego przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu w tym: placów postojowych wraz z odwodnieniem powierzchniowym - etap II

Przebudowa układu komunikacyjnego przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu w tym: placów postojowych wraz z odwodnieniem powierzchniowym - etap II.

artykuł nr 4

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego mobilnego zestawu do transportu i dystrybucji wody pitnej dla ludności, zbudowanego na przyczepie

Dotyczy: Dostawy 1 sztuki fabrycznie nowego mobilnego zestawu do transportu i dystrybucji wody pitnej dla ludności, zbudowanego na przyczepie.

artykuł nr 5

Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.