artykuł nr 1

Wniosek o wydanie zaświadczenia czy grunty podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia że grunty podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej

2. Nazwa wydziału:


Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

3. Podstawa prawna: 

Art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, dalej: KPA).

Art. 11 i 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995r.  o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1161).

 

4. Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie o zaświadczenia że grunty podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa (http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/),

2.Pełnomocnictwo (lub prokurę) albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, udzielone osobie działającej w imieniu inwestora  (jeżeli zostało ustanowione).

5. Wymagane załączniki

1. Pełnomocnictwo (lub prokurę) albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, udzielone osobie działającej w imieniu inwestora  (jeżeli zostało ustanowione).

 

6. Opłaty:

 • Wydanie  zaświadczenia że grunty podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej nie podlega opłacie skarbowej na podstawie Częsci II pkt. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.).
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy (art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Forma wnoszenia opłaty:


- Wpłata w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu (gotówka/karta):

 • Kościuszki 170,
 • Pl. Marii Konopnickiej 7,

 

- Przelew na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu:

  BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY FILIA W SZYDŁOWCU

06 9129 0001 0090 0900 3317 0001

7. Termin załatwienia sprawy:


Wg terminów określonych w art. 217 §3 KPA tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni.


8. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec (II piętro)
tel. 486177000 w. 17

9. Tryb odwoławczy:


Zgodnie z art. 219  KPA od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.


10. Załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia że grunty podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej

 

artykuł nr 2

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

1. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

2. Nazwa wydziału:


Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

3. Podstawa prawna: 

Art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, dalej: KPA).

Art. 11 i 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995r.  o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1161).

 

4. Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa (http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/),

2. Pełnomocnictwo (lub prokurę) albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, udzielone osobie działającej w imieniu inwestora  (jeżeli zostało ustanowione).

5. Wymagane załączniki

W przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę:

 1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzja o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź poświadczona za zgodność z oryginałem kopia decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikiem graficznym

– w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

 1. Projekt zagospodarowania działki sporządzony przez osobę ze stosownymi uprawnieniami z zaznaczoną graficznie i wyliczoną powierzchnią, na której nastąpi rozpoczęcie innego niż rolnicze użytkowanie gruntów.
 2. Pełnomocnictwo (lub prokurę) albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, udzielone osobie działającej w imieniu inwestora  (jeżeli zostało ustanowione).

 W przypadku robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę:

 1. Szkic lokalizacji inwestycji, sporządzony na kopii mapy zasadniczej z zaznaczoną graficznie i wyliczoną powierzchnią, na której nastąpi rozpoczęcie innego niż rolnicze użytkowanie gruntów.

6. Opłaty:

 • Wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.).
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy (art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Forma wnoszenia opłaty:


- Wpłata w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu (gotówka/karta):

 • Kościuszki 170,
 • Pl. Marii Konopnickiej 7,

 

- Przelew na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu:

  BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY FILIA W SZYDŁOWCU

06 9129 0001 0090 0900 3317 0001

7. Termin załatwienia sprawy:


Wg terminów określonych w art. 35 KPA tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia skutecznego złożenia wniosku.


8. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec (II piętro)
tel. 486177000 w. 17

9. Tryb odwoławczy:


Zgodnie z art. 129  KPA od decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


10. Załączniki:

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.