artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA

1. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z  EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu prowadzi ewidencje stowarzyszeń zwykłych mających siedzibę na terenie Powiatu Szydłowieckiego.

2. Podstawa prawna:
· Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 210).
· Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1923).
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r. poz. 644).
· Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

3.  Wymagane dokumenty:
1. Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł za wydanie zaświadczenia

4. Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M.Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec

5. Składanie dokumentów:
Biuro Obsługi Petenta, parter budynku

6.  Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich
tel. 486177000, pok. 205, II piętro

7.  Termin:
Wydanie zaświadczenia nastąpi w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku.

8.  Opłaty:
Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

9.  Druki i formularze:
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych