artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA

1. PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA RZECZ INNEGO INWESTORA

2. Nazwa wydziału:
Wydział Budownictwa i Architektury

3. Podstawa prawna:
• art. 40 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

4. Wymagane dokumenty:
• wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę
do wniosku należy dołączyć:
• oświadczenie podmiotu, na rzecz którego ma być przepisane pozwolenie, iż przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę;
• oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę;
• oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane; w przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba - wymagana jest zgoda wszystkich osób;
• dziennik budowy w przypadku, gdy budowa została rozpoczęta;
• upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

5. Opłaty:
Opłata skarbowa - 90,00 zł

Forma wnoszenia opłaty skarbowej:
- opłata podlega wpłacie w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu pl. M. Konopnickiej 7

6. Termin załatwienia sprawy:
• 65 dni od dnia złożenia wniosku o przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec (I piętro)
tel. 486177000 w. 40, 41, 42

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Powiatu Szydłowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Dodatkowe informacje:
• Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa organ wzywa do jego uzupełnienia w trybie art.64 §2 Kpa w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

10. Załączniki:
• wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora.