artykuł nr 1

KARTA INFORAMCYJNA


1. ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA BUDOWY I ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ / REMONT

2. Nazwa wydziału:
Wydział Budownictwa i Architektury

3. Podstawa prawna:
• art.30 ust.1, art.31 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).

4. Wymagane dokumenty:
• Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

Do zgłoszenia należy dołączyć:
• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
• odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb;
• pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (jeżeli są wymagane);

Do zgłoszenia budowy:

a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,

b) sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa,

c) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,

d) obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5-30 oraz w ust. 2, usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej

należy dodatkowo dołączyć:

-trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu -architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

- prawomocną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana, zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 

Do zgłoszenia budowy:

a) podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;

b) obiektów małej architektury w miejscach publicznych;

należy dodatkowo dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy.

 

W przypadku zgłoszenia:

- budowy:

a) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

b) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych,

c) naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3,

- instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

należy dodatkowo dołączyć co najmniej dwa egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

 

UWAGA: Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny i naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, oraz instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego uzgadnia się pod względem ochrony przeciwpożarowej.

 

Do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania należy dołączyć:

• zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

• zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;

• ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, w przypadku podjęcia bądź zaniechania w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń;

 
Do zgłoszenia:

• przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;

• instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych

należy załączyć trzy egzemplarze trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego aktualnymi na dzień opracowania projektu, opracowanego zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, innymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, wykonanego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.

UWAGA: dla projektów budowlanych opracowanych w oparciu o przepisy Prawa budowlanego w brzmieniu przed zmianami z 19 września 2020 r. - stosuje się przepisy dotychczasowe, co oznacza konieczność załączenia do wniosku czterech egzemplarzy projektu budowlanego.

5. Opłaty:
1. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, lecz nie więcej niż 539 zł.
2. Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego –  50% stawki w pkt 1.
3. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł
4. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych o długości do 1 kilometra – 105 zł
5. Wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – 17 zł.

6. Termin załatwienia sprawy:
• Jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia – organ nie wniesie sprzeciwu,
inwestor może przystąpić do wykonania robót budowlanych.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec (I piętro)
tel. 486177000 w. 40, 41, 42

8. Tryb odwoławczy:
Od przyjętego zgłoszenia nie przysługuje odwołanie.

9. Dodatkowe informacje:
• organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków
- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Organ może z urzędu, przed upływem ustawowego terminu 21 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

W przypadku nie rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.