artykuł nr 1

KARTA INFORAMCYJNA


1. ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA BUDOWY I ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ / REMONT

2. Nazwa wydziału:
Wydział Budownictwa i Architektury

3. Podstawa prawna:
• art.30 ust.1, art.31 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

4. Wymagane dokumenty:
• Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

Do zgłoszenia należy dołączyć:
• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
• odpowiednie szkice lub rysunki (w zależności od potrzeb)
• pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (jeżeli są wymagane)
• projekt zagospodarowania działki lub terenu, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane dla instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
• projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane dla budowy altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25m2 w miastach i do 35m2 poza granicami miast oraz o wysokości do 5m przy dachach stromych i do 4m przy dachach płaskich.
• w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:
- opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w którym zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania
- zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- w przypadku podjęcia bądź zaniechania w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności 

Do zgłoszenia budowy:
1) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
2) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
3) sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) telekomunikacyjnych;
należy załączyć:
• 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego aktualnymi na dzień opracowania projektu, opracowanego zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, innymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, wykonanego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane,
• prawomocną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana , zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Do zgłoszenia przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków należy załączyć:
• 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego aktualnymi na dzień opracowania projektu, opracowanego zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, innymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, wykonanego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane,
• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

5. Opłaty:
1. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, lecz nie więcej niż 539 zł.
2. Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego –  50% stawki w pkt 1.
3. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł
4. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych o długości do 1 kilometra – 105 zł
5. Wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – 17 zł.

6. Termin załatwienia sprawy:
• Jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia – organ nie wniesie sprzeciwu,
inwestor może przystąpić do wykonania robót budowlanych.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec (I piętro)
tel. 486177000 w. 40, 41, 42

8. Tryb odwoławczy:
Od przyjętego zgłoszenia nie przysługuje odwołanie.

9. Dodatkowe informacje:
• organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków
- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Organ może z urzędu, przed upływem ustawowego terminu 21 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

W przypadku nie rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.