artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. WYDAWANIE DECYZJI O WPISIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ DO EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ POWIAT SZYDŁOWIECKI ORAZ NADANIE SZKOLE LUB PLACÓWCE NIEPUBLICZNEJ UPRAWNIEŃ SZKOŁY PUBLICZNEJ.

2. Nazwa wydziału:

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu.

3. Podstawa prawna:
Art. 82 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. ze zmianami ).

4. Wymagane dokumenty:
a) Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, które powinno zawierać:
• oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę i placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
• określenie typu szkoły lub rodzaju placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego – profilu lub profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,
• wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki i określenie warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jej terenie, zgodnie z odrębnymi przepisami ( opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, opinia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, także umowa najmu lokalu ),
• określenie numeru planu nauczania, dokumentacji programowej, symbolu cyfrowego,
• określenie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki,
• określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki
b) Statut szkoły lub placówki,
c) Wewnątrzszkolny System Oceniania,
d) Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
e) Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art.7 ust. 3 w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności,
f) Pozytywna opinia kuratora oświaty,
g) Szkolny plan nauczania dla danego typu szkoły z określeniem podbudowy,
h) Pisma informujące o wyposażeniu w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt pracowni, w których odbywać się będą zajęcia edukacyjne.

5.Opłaty:
Nie pobiera się opłat.

6.Termin załatwienia sprawy:
Wpis do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręczenie zgłaszającemu zaświadczenia o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje się kuratorowi oświaty, a w przypadku szkół artystycznych również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz organowi podatkowemu.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu,


III piętro, pokój 42, tel. 486177000 w.60
, 61, 62

8. Tryb odwoławczy:
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu – w ciągu 14 dni.