artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA

WYDANIE LEGITYMACJI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

Wydział prowadzący

Wydział Komunikacji i Transportu

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz (druk) wniosku wraz ze znaczkami opłaty skarbowej oraz następujące załączniki:
• jedna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm,
• kserokopia prawa jazdy,
• zapytanie o niekaralności,
• kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kursu na instruktora,
• kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
• orzeczenie lekarskie,
• orzeczenie psychologiczne,
• dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej za wydanie legitymacji,
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

UWAGA!!!
Osoby wykonujące czynności instruktora lub wykładowcy w ośrodkach szkolenia lub szkołach na podstawie obowiązujących przepisów do dnia wejścia ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity – Dz. U. z 2003 roku Nr 58, poz. 515 z późn. zmianami) mogą prowadzić szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie dotychczas posiadanym jeżeli spełnią wymagania wymienione powyżej oraz uzyskają pozytywny wynik z egzaminu weryfikacyjnego przed komisja powołaną przez wojewodę.


Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Komunikacji, 26-500 Szydłowiec, ul. Pl. M. Konopnickiej nr 7, III piętro - pokój nr 40, tel. 486171008 wew. 55

Opłaty
Przy wniosku pobierana jest opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10 zł, płatne w kasie Urzędu Miasta Szydłowca 26-500 Szydłowiec, Pl. Rynek Wielki 1 – Wydział Finansowy lub na konto nr: 20 10 6000 76 0000 4015 10 000 117.
Dodatkowo, za wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy uiszcza się opłatę komunikacyjną w kasie Urzędu Miasta Szydłowca 26-500 Szydłowiec, ul. Pl. Rynek Wielki 1 lub na nr konta: 20 10 6000 76 0000 4015 10 000 117, w wysokości 40,00 zł.

Termin i sposób załatwienia
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, po złożeniu kompletnego wniosku.
Wydanie lub odmowa wydania legitymacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108,poz.908 z 2005 r. z późniejszymi zmianami),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U.Nr 217, poz.1834 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Dostępne kategorie:
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie
Wymiana praw jazdy
Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy
Wydanie międzynarodowych praw jazdy
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy
Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy
Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
Rejestracja pojazdu
Czasowa rejestracja pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu
Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
Wydanie wtórnika karty pojazdu
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne
Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy
Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy
Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy
Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg