artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. WYREJESTROWANIE POJAZDU

2. Nazwa wydziału:

Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 486177000 wew. 51 pok. 38, III piętro

3. Podstawa prawna:
· ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym tekst jednolity ustawy Dz. U. Nr 58/2003 poz. 515
· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123)
· rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 37)
· rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. Nr 44, poz.419).

4. Wymagane dokumenty:

· Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu

1. Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek jego właściciela, w przypadku:
a) przekazania, w celu jego utylizacji do przedsiębiorstwa utylizacji pojazdów lub do składnicy złomu wyznaczonej przez Wojewodę:
- pojazdu
- zespołów posiadających cechy identyfikacyjne (nadwozie, podwozie, rama),
jeżeli właściciel przedstawi zaświadczenie o przekazaniu pojazdu lub w/w zespołów do składnicy złomu, dołączy dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana oraz tablice rejestracyjne;
b) kradzieży pojazdu jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, dołączy dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
c) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub tam zbyty i jego właściciel dołączy dokumenty potwierdzające zarejestrowanie lub zbycie pojazdu za granicą;
d) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, jeżeli jego właściciel przedstawi dokument potwierdzający zniszczenie lub kasację pojazdu (w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym - tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego), dołącza dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana i tablice rejestracyjne;
e) udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, jeżeli jego właściciel przedstawi dokument potwierdzający powyższy fakt i dołączy dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne oraz wniesie opłatę na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.

5. Opłaty:
· opłata skarbowa -10 zł

Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu lub na konto:

•   06 9129 0001 0090 0900 3317 0001 (opłata skarbowa)6. Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

7.Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

8. Dodatkowe informacje:
W przypadku współwłasności pojazdu jeden ze współwłaścicieli przedkłada dowody osobiste swój i pozostałych współwłaścicieli.

9. Formularze do pobrania:
Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu - w załączniku.

Załączniki:
Pełnomocnictwo248 KB
Wyrejestrowanie pojazdu113 KB
Dostępne kategorie:
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie
Wymiana praw jazdy
Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy
Wydanie międzynarodowych praw jazdy
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy
Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy
Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
Rejestracja pojazdu
Czasowa rejestracja pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu
Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
Wydanie wtórnika karty pojazdu
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne
Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy
Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy
Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy
Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg