artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB I RZECZY

2. Nazwa wydziału:

Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 486177000 wew. 50 pok. 37, III piętro

3. Podstawa prawna:
Art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 poz. 1371)

4. Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wydanie zaświadczenia
2) Załączniki:
a) odpis z rejestru przedsiębiorców,
b) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
c) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
d) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki:
- posiadają świadectwa kwalifikacji określone przepisami prawo o ruchu drogowym;
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji , mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska.
e) wykaz pojazdów samochodowych wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych (przez organ rejestrujący, który wydał dowód),
f) dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami o których mowa w pkt e (tylko w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów),
g) dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia,
h) pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela).

5. Opłaty:
• za wniosek - 5,00 zł
• za każdy załącznik - 0,50 zł
• poświadczenie zgodności duplikatów, wyciągów, wypisów lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 3,00 zł
• za wydanie uprawnienia - 76,00 zł.
Znaki skarbowe można nabyć w kasie Starostwa Powiatowego (II piętro, pokój 17).

Opłata (uiszczona w kasie Starostwa lub na konto) za wydanie :
- zaświadczenia - 500 zł
- wypisu z zaświadczenia - 100 zł za każdy pojazd.

6. Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od daty wpływu dokumentów do Wydziału Komunikacji i Transportu

7. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

8. Dodatkowe informacje:
Przepisy te stosuje się do przewozu na potrzeby własne pojazdami przekraczającymi dopuszczalną masę całkowitą 3,5 t.
W przypadku wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego na potrzeby własne stosowny wniosek kieruje się do Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie.
Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Dotyczy to w szczególności zawieszania działalności na okres do 6 m-cy, utraty ważności dokumentów lub danych tam zawartych!
Zaświadczenia nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią.

Nie stosuje się wymogu uzyskania zaświadczenia do przewozu drogowego na potrzeby własne w zakresie działalności wytwórczej dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

9. Formularze do pobrania:
-

 

Dostępne kategorie:
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie
Wymiana praw jazdy
Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy
Wydanie międzynarodowych praw jazdy
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy
Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy
Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
Rejestracja pojazdu
Czasowa rejestracja pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu
Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
Wydanie wtórnika karty pojazdu
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne
Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy
Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy
Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy
Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg