artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. WYDANIE WYPISU, WTÓRNIKA, ZGŁASZANIE ZMIANY W POSIADANEJ LICENCJI
LUB ZAŚWIADCZENIU NA PRZEWOZY DROGOWE OSÓB I RZECZY.

2. Nazwa wydziału:

Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 486177000 wew. 50 pok. 37, III piętro

3. Podstawa prawna:
• art. 11 ust. 3, art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym(Dz. U. Nr 125, poz. 1371).

4. Wymagane dokumenty:
- wniosek
- dokumenty, które uległy zmianie określone we wniosku na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

5. Opłata:
• za wniosek - 5,00 zł
• za każdy załącznik - 0,50 zł
• poświadczenie zgodności duplikatów, wyciągów, wypisów lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 3,00 zł
Opłata administracyjna (wnoszona na konto) za wydanie dokumentu:
- 1 wypis z licencji: 10% opłaty za licencję,
- za wydanie 1 wypisu: 1% opłaty za licencję,
- za 1 wypis z zaświadczenia: 100 zł.,
- za dokonanie zmiany w licencji: 10% opłaty za licencję,
- za wydanie wtórnika licencji: 10% opłaty za licencję.

6. Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty wpływu dokumentów.

7. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa: za odwołanie 5,00 zł.; za każdy załącznik: 0,50 zł.

8. Dodatkowe informacje:
Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Dotyczy to w szczególności zawieszania działalności na okres do 6 miesięcy, utraty ważności dokumentów lub danych tam zawartych.
Wypisu z licencji lub zaświadczenia oraz ich wtórników nie można odstąpić osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią.
Wniosek składa i potwierdza odbiór dokumentu wyłącznie przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona.

9. Formularze do pobrania:
-

Dostępne kategorie:
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie
Wymiana praw jazdy
Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy
Wydanie międzynarodowych praw jazdy
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy
Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy
Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
Rejestracja pojazdu
Czasowa rejestracja pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu
Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
Wydanie wtórnika karty pojazdu
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne
Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy
Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy
Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy
Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg