artykuł nr 1

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec
tel. 486170456, 486170461, 486170465Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
zapewnia obsługę w zakresie:


Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

- wprowadzanie zmian w rejestrach ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentów prawnych tj. aktów notarialnych, postanowień sądowych, decyzji administracyjnych, zawiadomień z ksiąg wieczystych,
- sporządzanie wypisów z rejestru gruntów i budynków,
- sporządzanie wyrysów z mapy ewidencji gruntów i budynków,
- wydawanie zaświadczeń tj. o posiadaniu gospodarstwa rolnego (do celów emerytalnych), czy toczyło się postępowanie uwłaszczeniowe,
- wydawanie odpisów Aktów Własności Ziemi,
- udzielanie informacji dot. operatu ewidencji gruntów i budynków.


Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
( Skarbu Państwa i Powiatu Szydłowieckiego)

- sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste,
- organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości,
- oddawanie nieruchomości w trwały zarząd i jego wygaszanie,
- przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,
- naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
- wywłaszczanie nieruchomości i ustalanie odszkodowań,
- zwroty wywłaszczonych nieruchomości,
- udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstania znacznej szkody,
- gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
- przekazywanie gminie w drodze darowizny, na jej wniosek nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych w planach miejscowych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na realizację związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej,
- prowadzenie rejestru cen i nieruchomości.


Innych ustaw

- zwroty działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania,
- przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wydawanie decyzji o zatwierdzaniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- wydawanie decyzji stwierdzających wartość nieruchomości pozostawiony na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru Państwa,
- wydawanie decyzji o wyłączeniu użytków rolnych z produkcji rolniczej,
- wydawanie decyzji, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
- zatwierdzanie listy osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej,
- przetargi na roboty geodezyjno – kartograficzne,
- przeprowadzanie scaleń gruntów bądź wymiany gruntów na koszt Skarbu Państwa,
- wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania.


Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- ewidencjonowanie prac geodezyjnych,
- opracowanie zgłoszeń na prace geodezyjne,
- udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom i osobom fizycznym,
- sprzedaż map do celów opiniodawczych dla geodetów uprawnionych i firm geodezyjnych,
- wydawanie poświadczonych kopii dokumentów,


Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

- organizowanie posiedzeń zespołu branżystów,
- archiwizowanie dokumentów Z U D,