artykuł nr 1

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej (Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651)).

W celu skorzystania z ESP Starostwa Powiatowego w Szydłowcu dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

Adres skrytki Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na ePUAP: /9538hqdqgn/skrytka

Istnieje możliwość skorzystania z formularza elektronicznego Pisma ogólnego do podmiotu publicznego na platformie ePUAP.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostepna jest pod adresem: http://epuap.gov.pl/.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną (Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230)).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • Przekazanie dokumentu poprzez ESP na platformie ePUAP;
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Biura Obsługi Petenta, mieszczącego się na parterze w budynku przy Placu Marii Konopnickiej 7 w Szydłowcu na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB 2.0 lub 3.0;
  • Płyta CD-RW.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
 • Akceptowalne formaty załączników to:
  • ODT, DOC, DOCX, RTF, TXT, PDF
  • XLS, XLSX, ODS
  • GIF, TIF (TIFF), JPG (JPEG), PNG, SVG
  • XML
  • ZIP, 7Z
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10 MB.
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.