Informacja o podpisaniu umowy z Wykonawcą

 

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W Szydłowcu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego dotyczącego usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - Kurs operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla 2 osób zawarło umowę z Wykonawcą:

KMP Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Szkoleniowe inż. M. Piotrowski,
ul. Narutowicza 1 lok. 2
26-600 Radom

Umowa nr ZO 4/2018 podpisana w dniu 14.06.2018 r. w Szydłowcu.

Koszt realizacji zadania: 2 200,00 zł brutto/netto.

SPROSTOWANIE do protokołu z wyboru oferty z dnia 01.06.2018 r.

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Numer sprawy: PCPR.8114.5.9.2018

Szydłowiec, dnia 13.06.2018 r.

SPROSTOWANIE
do
protokołu z wyboru oferty z dnia 01.06.2018 r.

na Usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 - Kurs operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla 2 osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu.

W wyniku ponownej oceny przedłożonej oferty przez TOOLMEX TRUCK Sp. z. o. o., ul Metalowa 7 B, 26-500 Szydłowiec komisja w składzie:

p. Katarzyna Dudek - Przewodnicząca Komisji

p. Jolanta Pietras - Członek Komisji

p. Katarzyna Wełpa - Sekretarz Komisji

odrzuca ofertę w/w firmy, która nie spełnia wymogów formalnych brak - aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). W związku z powyższym do realizacji w/w zamówienia została wybrana KMP Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Szkoleniowe inż. M. Piotrowski, ul. Narutowicza 1 lok. 2, 26-600 Radom.

 

Wartość wybranej oferty wynosi 2 200,00 zł brutto/netto.

 

Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Oferta firmy KMP Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Szkoleniowe inż. M. Piotrowski, ul. Narutowicza 1 lok. 2, 26-600 Radom spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz opisie przedmiotu zamówienia

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Numer sprawy: PCPR.8114.5.9.2018

Szydłowiec, dnia 24 maja 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Szydłowiecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec
NIP: 7991784040
REGON: 671991548
tel. 48/617 47 13
fax. 48/617 47 14
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 do 15:30.
e-mail: pcpr42@o2.pl
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl
Osoby uprawnione do kontaktu: Pani Maria Michalska tel. 48/617 47 13

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego opartego na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, nie mają tu zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu - Kurs operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla 2 osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu.

1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia.

2.  Projekt umowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami w opisie przedmiotu zamówienia.

3.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia CPV:
80.51.00.00 – 2 usługi szkolenia specjalistycznego;
80.50.00.00 – 9 usługi szkoleniowe;
80.53.00.0  – 8 usługi szkolenia zawodowego.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
od 15 czerwca 2018 r. - maksymalnie do 15 sierpnia 2018 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
1.  Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
2.  Posiadają min. 3-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń w tematyce szkolenia, na którą składana jest oferta.
3.  Zapewnią kadrę posiadającą wykształcenie, wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
4.  Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia.
5.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
6.  Zapewnią pomieszczenia szkoleniowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w przypadku, gdy w zajęciach będą brały udział osoby z niepełnosprawnościami.
7.  Posiadają uprawnienia do egzaminowania lub zapewniają uprawniony do tego podmiot zewnętrzny w zakresie zgodnym z tematem szkolenia, które zostały nadane przez uprawnioną do tego instytucję
8.  O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot niepowiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.


OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2.  Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład Oferty muszą być podpisane przez wszystkie osoby.
3.  W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
4.  Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego w jednym egzemplarzu.
5.  Dokumenty wchodzące w skład Oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
6.  Oświadczenie sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania powinny być złożone w formie oryginału.

7.  KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:
1)  Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego;
2)  Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
3)  Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;
4)  Merytoryczny program szkolenia/ merytoryczny harmonogram szkolenia;
5)  Aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający status prawny Wykonawcy, nie starszy niż 3 miesiące liczone od terminu złożenia oferty.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY
1.  Ofertę należy złożyć w formie papierowej w terminie do dnia 30.05.2018 r. do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec, Sekretariat – pokój nr 1.
2.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Usługa zorganizowania
i przeprowadzenia kursów/szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu - Kurs operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla 2 osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu.

3.  Ofertę można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na wskazany powyżej adres.
W przypadku wysłania oferty pocztą za datę wpływu uznaje się datę i godzinę jej doręczenia do Zamawiającego.
4.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.  Wykonawca może przed terminem otwarcia wycofać złożoną przez siebie Ofertę.
6.  Pytania w kwestii merytorycznej można kierować pisemnie pocztą na wskazany powyżej adres, adres e-mail: pcpr42@o2.pl, lub fax. 48/617 47 14.

KRYTERIUM OCENY OFERT
Cena brutto – 100% (100 punktów). Najwyższą ocenę otrzyma oferta o najniższej cenie. Punkty za kryterium ,,cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: [(cena oferty najniższej)/(cena oferty badanej)] x 100 = ilość punktów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY
1.  Po wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy przesłali oferty, oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.
2.  Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.
4.  Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1.  Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2.  Będzie nie kompletna lub zostanie złożona na niewłaściwych formularzach.
3.  Zostanie złożona po terminie składania ofert.
4.  Wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy:
1.  Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, a także w przypadku zaistnienia innej ważnej przyczyny niezależnej od Zamawiającego.
2.  Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta przewyższająca kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych
z realizacją zadania.
3.  Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Wykonawcy składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zapytania;
Załącznik: nr 2 - formularz ofertowy,
Załącznik nr 3 - projekt umowy;
Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań;
Załącznik nr 5 – oświadczenie no spełnieniu warunków.

Zatwierdzam
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu
mgr Maria Michalska


[PDF] - Protokół z wyboru oferty

Informacja o podpisaniu umowy z Wykonawcą

 

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W Szydłowcu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego dotyczącego usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dla I części  zamówienia: profesjonalny kurs asystent/sekretarka

 

zawarło umowę z Wykonawcą:

Fundacja  Rozwój Aktywność Społeczność
ul. Mielczarskiego 3 lok. 1;
26-600 Radom

Umowa nr ZO 3/2018 podpisana w dniu 09.04.2018r. w Szydłowcu.

Koszt realizacji zadania: 19 200,00 zł brutto/netto.

Informacja o podpisaniu umowy z Wykonawcą

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W Szydłowcu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego dotyczącego usługi zorganizowania i przeprowadzenia 10 dniowych warsztatów psychologicznych z zabiegami rehabilitacyjnymi dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

zawarło umowę z Wykonawcą:
Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST
ul. Piękna  15/43
00 - 549 Warszawa

Umowa nr ZO 2/2018 podpisana w dniu 22.03.2018r. w Szydłowcu.

Koszt realizacji zadania:  23 907,00 zł. brutto/netto.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY

 

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Numer sprawy: PCPR.8114.5.8.2018

Szydłowiec, dnia 29 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
Powiat Szydłowiecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec

NIP: 7991784040
REGON: 671991548
tel. 48/617 47 13
fax. 48/617 47 14
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 do 15:30.
e-mail: pcpr42@o2.pl
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl
Osoby uprawnione do kontaktu: Pani Maria Michalska tel. 48/617 47 13
 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego opartego na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, nie mają tu zastosowania przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 

KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla 4 osób,  
w tym dla 1 osoby niepełnosprawnej oraz dla 3 młodych osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu CZAS NA ZMIANY wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu. Powyższe zamówienie obejmuje 4 wyodrębnionych części:
Część I zamówienia - Kurs operatora żurawi przenośnych (HDS) – dla 1 osoby niepełnosprawnej, będącej uczestnikiem projektu;
Część II zamówienia - Kurs operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym
z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla 1 osoby przebywającej w pieczy zastępczej, opuszczającej pieczę zastępczą lub przebywającej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będącej uczestnikiem projektu;
Część III zamówienia - Kurs grafiki komputerowej dla 1 osoby przebywającej w pieczy zastępczej, opuszczającej pieczę zastępczą lub przebywającej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będącej uczestnikiem projektu;
Część IV zamówienia - Kurs barmański dla 1 osoby przebywającej w pieczy zastępczej, opuszczającej pieczę zastępczą lub przebywającej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będącej uczestnikiem projektu.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia.
 2. Projekt umowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami w opisie przedmiotu zamówienia.
 3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia CPV:
  80.51.00.00 – 2 usługi szkolenia specjalistycznego;
  80.50.00.00 – 9 usługi szkoleniowe;
  80.00.00.00 - 4 usługi edukacyjne i szkoleniowe;
  80.53.00.00 – 8 usługi szkolenia zawodowego.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
dla części I - IV zamówienia: od 15 czerwca 2018 r. - max do 31 sierpnia 2018 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
 2. Posiadają min. 2-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń w tematyce szkolenia, na którą składana jest oferta.
 3. Zapewnią kadrę posiadającą wykształcenie, wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
 4. Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia.
 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 6. Zapewnią pomieszczenia szkoleniowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w przypadku, gdy w zajęciach będą brały udział osoby z niepełnosprawnościami.
 7. Posiadają uprawnienia do egzaminowania lub zapewniają uprawniony do tego podmiot zewnętrzny w zakresie zgodnym z tematem szkolenia, które zostały nadane przez uprawnioną do tego instytucję
 8. O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot niepowiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład Oferty muszą być podpisane przez wszystkie osoby.
 3. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
 4. Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego w jednym egzemplarzu.
 5. Dokumenty wchodzące w skład Oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
 6. Oświadczenie sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania powinny być złożone w formie oryginału.
 7. KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:
  1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
  2. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;
  4. Merytoryczny program szkolenia/ merytoryczny harmonogram szkolenia;
  5. Aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający status prawny Wykonawcy, nie starszy niż 3 miesiące liczone od terminu złożenia oferty.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY

 1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w terminie do dnia 09.04.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec, Sekretariat – pokój nr 1.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Kursy/szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.
 3. Ofertę można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na wskazany powyżej adres.
  W przypadku wysłania oferty pocztą za datę wpływu uznaje się datę i godzinę jej doręczenia do Zamawiającego.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Wykonawca może przed terminem otwarcia wycofać złożoną przez siebie Ofertę.
 6. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować pisemnie pocztą na wskazany powyżej adres, adres e-mail: pcpr42@o2.pl, lub fax. 48/617 47 14.

 

KRYTERIUM OCENY OFERT

Cena brutto – 100% (100 punktów). Najwyższą ocenę otrzyma oferta o najniższej cenie. Punkty za kryterium ,,cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: [(cena oferty najniższej)/(cena oferty badanej)] x 100 = ilość punktów.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY

 1. Po wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy przesłali oferty, oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.
 4. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 2. Będzie niekompletna lub zostanie złożona na niewłaściwych formularzach.
 3. Zostanie złożona po terminie składania ofert.
 4. Wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy:

 1. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, a także w przypadku zaistnienia innej ważnej przyczyny niezależnej od Zamawiającego.
 2. Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta przewyższająca kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania.
 3. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Wykonawcy składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zapytania;
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy;
Załącznik nr 3 - projekt umowy;
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań;
Załącznik nr 5 - oświadczenie no spełnieniu warunków.

Zatwierdzam
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu
mgr Maria Michalska

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa zorganizowania i przeprowadzenia 10 dniowych warsztatów psychologicznych z zabiegami rehabilitacyjnymi dla uczestników projektu

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Numer sprawy: PCPR.8114.5.7.2018

Szydłowiec, dnia 12 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia 10 dniowych warsztatów psychologicznych z zabiegami rehabilitacyjnymi dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
Powiat Szydłowiecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec

NIP: 7991784040
REGON: 671991548
tel. 48/617 47 13
fax. 48/617 47 14
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 do 15:30.
e-mail: pcpr42@o2.pl
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl
Osoby uprawnione do kontaktu: Pani Maria Michalska tel. 48/617 47 13

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego opartego na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, nie mają tu zastosowania przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Usługa zorganizowania i przeprowadzenia 10 dniowych warsztatów psychologicznych z zabiegami rehabilitacyjnymi dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dla 13 osób, będących uczestnikami projektu CZAS NA ZMIANY wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.
1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do zapytania ofertowego.
2.  Projekt umowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami w opisie przedmiotu zamówienia.
3.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia CPV:
85.12.12.70-6  usługi psychiatryczne lub psychologiczne;
85.12.12.70-7  85.31.25.00-4 usługi rehabilitacyjne.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
od dnia podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym nie później niż do 15 maja 2018 r.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
1.  Posiadają min 3 letnie doświadczenie w organizowaniu zajęć ukierunkowanych na tożsamą grupę docelową lub równoważną.
2.  Zapewnią kadrę posiadającą wykształcenie, wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
3.  Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia.
4.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
5.  Zapewnią pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w przypadku, gdy w zajęciach będą brały udział osoby z niepełnosprawnościami.
6.  O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot niepowiązany kapitałowo
i osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2.  Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład Oferty muszą być podpisane przez wszystkie osoby.
3.  W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
4.  Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego w jednym egzemplarzu.
5.  Dokumenty wchodzące w skład Oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
6.  Oświadczenie sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania powinny być złożone w formie oryginału.
7.  KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:
1)  Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
2)  Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
3)  Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;
4)  Merytoryczny program usługi/ merytoryczny harmonogram usługi;
5)  Aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający status prawny Wykonawcy, nie starszy niż 3 miesiące liczone od terminu złożenia oferty.
6)  Kserokopie dokumentów, (dotyczy psychologa i rehabilitanta) potwierdzające posiadane uprawnienia przez osoby realizujące usługę poświadczone za zgodność z oryginałem

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY
1.  Ofertę należy złożyć w formie papierowej w terminie do dnia 19.03.2018 r. do
godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec, Sekretariat.
2.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „10-dniowe warsztaty psychologiczne z zabiegami rehabilitacyjnymi dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.”
3.  Ofertę można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na wskazany powyżej adres.
W przypadku wysłania oferty pocztą za datę wpływu uznaje się datę i godzinę jej doręczenia do Zamawiającego.
4.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.  Wykonawca może przed terminem otwarcia wycofać złożoną przez siebie Ofertę.
6.  Pytania w kwestii merytorycznej można kierować pisemnie pocztą na wskazany powyżej adres, adres e-mail: pcpr42@o2.pl, lub fax. 48/617 47 14.

 

KRYTERIUM OCENY OFERT
Cena brutto – 100% (100 punktów). Najwyższą ocenę otrzyma oferta o najniższej cenie. Punkty za kryterium ,,cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: [(cena oferty najniższej)/(cena oferty badanej)] x 100 = ilość punktów.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY
1.  Po wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy przesłali oferty, oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.
2.  Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.
4.  Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

 

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1.  Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2.  Będzie nie kompletna lub zostanie złożona na niewłaściwych formularzach.
3.  Zostanie złożona po terminie składania ofert.
4.  Wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

 

INNE POSTANOWIENIA
1.  Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, a także w przypadku zaistnienia innej ważnej przyczyny niezależnej od Zamawiającego.
2.  Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta przewyższająca kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych
z realizacją zadania.
3.  Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Wykonawcy składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zapytania;
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy;
Załącznik nr 3 - projekt umowy;
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań;
Załącznik nr 5 - oświadczenie no spełnieniu warunków.


Zatwierdzam
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu
mgr Maria Michalska

 


[PDF] - Protokół z wyboru oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Numer sprawy: PCPR.8114.5.6.2018

Szydłowiec, dnia 12 marca 2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
Powiat Szydłowiecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec

NIP: 7991784040
REGON: 671991548
tel. 48/617 47 13
fax. 48/617 47 14
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 do 15:30.
e-mail: pcpr42@o2.pl
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl
Osoby uprawnione do kontaktu: Pani Maria Michalska tel. 48/617 47 13

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego opartego na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, nie mają tu zastosowania przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla 20 osób,
w tym dla 14 osób niepełnosprawnych oraz dla 6 młodych osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu CZAS NA ZMIANY wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu. Powyższe zamówienie obejmuje 5 wyodrębnionych części:
Część I zamówienia - Profesjonalny kurs asystent /sekretarka dla 13 osób niepełnosprawnych oraz 3 osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu;
Część II zamówienia - Kurs operatora żurawi przenośnych (HDS) – dla 1 osoby niepełnosprawnej, będącej uczestnikiem projektu;
Część III zamówienia - Kurs operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym
z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla 1 osoby przebywającej w pieczy zastępczej, opuszczającej pieczę zastępczą lub przebywającej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będącej uczestnikiem projektu;
Część IV zamówienia - Kurs grafiki komputerowej dla 1 osoby przebywającej w pieczy zastępczej, opuszczającej pieczę zastępczą lub przebywającej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będącej uczestnikiem projektu;
Część V zamówienia - Kurs barman/kelner dla 1 osoby przebywającej w pieczy zastępczej, opuszczającej pieczę zastępczą lub przebywającej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będącej uczestnikiem projektu.
1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia.
2.  Projekt umowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami
w opisie przedmiotu zamówienia.
3.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia CPV:
   80.51.00.00 – 2 usługi szkolenia specjalistycznego;
   80.50.00.00 – 9 usługi szkoleniowe;
   80.00.00.00 - 4 usługi edukacyjne i szkoleniowe;
   80.53.00.00 – 8 usługi szkolenia zawodowego.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.  dla części I zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 15 maja 2018 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym
2.  dla części II zamówienia: od dnia podpisania umowy  - max do 31 sierpnia 2018 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym
3.    dla części III - V zamówienia: od 15 czerwca 2018 r. - max do 31 sierpnia 2018 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
1.  Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
2.  Posiadają min. 2-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce szkolenia, na którą składana jest oferta .
3.  Zapewnią kadrę posiadającą wykształcenie, wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
4.  Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia.
5.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
6.  Zapewnią pomieszczenia szkoleniowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w przypadku, gdy w zajęciach będą brały udział osoby z niepełnosprawnościami.
7.  Posiadają uprawnienia do egzaminowania lub zapewniają uprawniony do tego podmiot zewnętrzny w zakresie zgodnym z tematem szkolenia, które zostały nadane przez uprawnioną do tego instytucję
8.  O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot niepowiązany kapitałowo
i osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2.  Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład Oferty muszą być podpisane przez wszystkie osoby.
3.  W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
4.  Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego w jednym egzemplarzu.
5.  Dokumenty wchodzące w skład Oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
6.  Oświadczenie sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania powinny być złożone w formie oryginału.
7.  KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:
1)  Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego;
2)  Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
3)  Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;
4)  Merytoryczny program szkolenia/ merytoryczny harmonogram szkolenia;
5)  Aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający status prawny Wykonawcy, nie starszy niż 3 miesiące liczone od terminu złożenia oferty.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY
1.  Ofertę należy złożyć w formie papierowej w terminie do dnia 19.03.2018 r. do godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec, Sekretariat.
2.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Kursy/szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.
3.  Ofertę można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na wskazany powyżej adres.
W przypadku wysłania oferty pocztą za datę wpływu uznaje się datę i godzinę jej doręczenia do Zamawiającego.
4.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.  Wykonawca może przed terminem otwarcia wycofać złożoną przez siebie Ofertę.
6.  Pytania w kwestii merytorycznej można kierować pisemnie pocztą na wskazany powyżej adres, adres e-mail: pcpr42@o2.pl, lub fax. 48/617 47 14.

 

KRYTERIUM OCENY OFERT
Cena brutto – 100% (100 punktów). Najwyższą ocenę otrzyma oferta o najniższej cenie. Punkty za kryterium ,,cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: [(cena oferty najniższej)/(cena oferty badanej)] x 100 = ilość punktów.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY
1.  Po wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy przesłali oferty, oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.
2.  Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.
4.  Nie przewiduje się procedury odwoławczej.
PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1.  Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2.  Będzie niekompletna lub zostanie złożona na niewłaściwych formularzach.
3.  Zostanie złożona po terminie składania ofert.
4.  Wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy:
1.  Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, a także w przypadku zaistnienia innej ważnej przyczyny niezależnej od Zamawiającego.
2.  Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta przewyższająca kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych
z realizacją zadania.
3.  Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Wykonawcy składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zapytania;
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy;
Załącznik nr 3 - projekt umowy;
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań;
Załącznik nr 5 - oświadczenie o spełnieniu warunków.

Zatwierdzam
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu
mgr Maria Michalska

 


[PDF] - Protokół z wyboru oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE - Szkolenie pierwszej pomocy

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zwane dalej Zamawiającym w związku z realizacją projektu CZAS NA ZMIANY współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę ,,Szkolenie pierwszej pomocy’’ dla uczestników projektu.

 • NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 26-500 Szydłowiec; ul. Metalowa 7,
NIP: 7991784040, REGON: 671991548

tel. 48/617 47 13

fax. 48/617 47 14

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 do 15:30.

e-mail: pcpr42@o2.pl

Osoby uprawnione do kontaktu:

Maria Michalska tel. 48 6174713,  Katarzyna Wełpa tel. 48 6174715

 

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Szkolenia pierwszej pomocy dla 14 osób niepełnosprawnych oraz dla 6 młodych osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu CZAS NA ZMIANY wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.
 • TERMIN REALIZACJI USŁUGI: Szkolenie prowadzone będzie w terminach i godzinach uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (dopuszcza się możliwość przeprowadzania szkoleń w soboty),  nie później jednak niż do 22 grudnia 2017 r.
 • MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA: Szkolenie odbywać się będzie w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, bądź w innym miejscu na terenie powiatu, ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
 • ZAKRES USŁUGI: Wykonawca usługi będzie zobowiązany do zrealizowania usługi obejmującej: Czas realizacji szkolenia obejmuje: 19 godzin (w tym 17 godzin szkolenia + 2 godziny egzaminu) dla każdej z grup.  Zajęcia grupowe- 2 grupy szkoleniowe. Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut, długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny. Wymagane minimum programowe: wprowadzenie do tematyki pierwszej pomocy, motywacja do udzielania pierwszej pomocy, regulacje prawne oraz obowiązek pomocy, bezpieczeństwo ratownika, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ocena poszkodowanego, skuteczne wezwanie pomocy specjalistycznej, zabiegi podtrzymujące życie, postępowanie z osobą nieprzytomną, ułożenie w pozycji bezpiecznej, postępowanie podczas zadławienia dorosłego, dziecka, niemowlęcia, wstrząsu, krwotoków, zranień, złamania kości, szoku termicznego, udaru.

Szkolenie będzie zakończone egzaminami pisemnym i praktycznym, dokumentowanym do potrzeb certyfikacji i kontroli. Egzamin pisemny uznaje się za zdany w sytuacji kiedy uczestnik uzyska minimum 75% punktów. Egzamin praktyczny uznaje się za zdany w sytuacji gdy uczestnik w sposób płynny i bez pomocy instruktora przeprowadzi udzielenie pierwszej pomocy osobie dorosłej oraz co najmniej jeden zabieg pomocy dalszej (w przypadku poważnych krwawień, urazów kręgosłupa oraz wstrząsu). Uczestnicy uzyskają międzynarodowy certyfikat ratownika pierwszej pomocy.

Ponadto: Wykonawca zapewnia: bezpłatne materiały szkoleniowe z logo projektu, materiały do procedury egzaminacyjnej oraz fantomy do ćwiczeń resuscytacji, materiały do dezynfekcj i środki ochrony osobistej, opatrunki i bandaże, sztuczną krew itp. ,  ciepły posiłek lub serwis kawowy.  Wykonawca ma obowiązek: przeprowadzić z należytą starannością szkolenia, zgodnie z programem i harmonogramem zajęć zatwierdzonym przez Zamawiającego,  wydać uczestnikom certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń, oraz przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego zgodnie Wytycznymi MRR i ze wzorem zaakceptowanym przez Zamawiającego, informować iż projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia będą prowadzone przez instruktora pierwszej pomocy – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: udokumentowane 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu udzielenia pierwszej pomocy uprawnienia do przeprowadzania kursów z zakresu pierwszej pomocy i wydawania certyfikatów międzynarodowych. Wykonawca udokumentuje przebieg szkolenia w formie fotografii (min. 10 szt.) oraz przekaże je Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej. Do oferty, Wykonawca załączy harmonogram i merytoryczny program szkolenia oraz wzór kompletu materiałów szkoleniowych i  procedury egzaminacyjnej.

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY OD WYKONAWCÓW:

 1. Program szkolenia wraz z proponowanym harmonogramem,
 2. Dokumenty poświadczające posiadanie uprawnień do szkolenia z pierwszej pomocy,
 3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia tego typu szkoleń,
 4. Potwierdzenie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z póżn. zm./. oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 5. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
 6. Oświadczenie Wykonawcy, że zamówienie wykonane będzie przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie – wzór stanowi załącznik nr 1.
 • KRYTERIUM OCENY OFERT: Cena - 100%

Proszę o podanie ceny szkolenia  w rozbiciu na wynagrodzenie trenera oraz ceny podręczników, przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego i wystawienia certyfikatu międzynarodowego.

 • WARUNKI ZŁOŻENIA OFERTY:
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia sporządzoną na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2.
 2. Do oferty należy załączyć dokumenty, o których mowa w pkt VI. WYMAGANE DOKUMENTY.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 • TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT: Ofertę cenową należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 26 - 500 Szydłowiec; ul. Metalowa 7, Sekretariat - pokój nr 1; budynek PCPR w terminie do dnia 30.11.2017 r. do godziny 08:15. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Szkolenie Pierwszej Pomocy ”. Oferty można składać osobiście lub wysłać na powyższy adres.
  W przypadku wysłania oferty za datę wpływu uznaje się datę i godzinę jej doręczenia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • DODATKOWE INFORMACJE:
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 3. Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy;

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy.

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRYM POMOCY RODZINIE

W SZYDŁOWCU

mgr Maria MICHALSKA

…………………………………………

 


[PDF] - Protokół z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi społeczne

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nr sprawy: PCPR.8114.5.3.2017

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU

z dnia 22.06.2017 r. – Usługi społeczne

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego: www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl w dniu 12.06.2017 r.

Procedura o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną o wartości poniżej 750 000 euro, prowadzona była w oparciu o przepisy art. 138o ust. 2 - 4 w związku z art. 138h rozdział 6, dział III ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.:/Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm./.

Wartość wszystkich etapów zamówienia była mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień na usługi społecznej i inne szczególne usługi tj. 750 000 euro.

Zamówienie dotyczyło projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Powiat Szydłowiecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7; 26 - 500 Szydłowiec; woj. mazowieckie.

tel. 48/617 47 13

fax. 48/617 47 14

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 do 15:30

REGON: 671991548

NIP: 7991784040

e-mail: pcpr42@o2.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu., która obejmuj I części zamówienia - kurs prawa jazdy kat B dla 5 młodych osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu;

III. INFORMACJE DODATKOWE:

Oznaczenie przedmiotu zamówienia CPV:

 1. 80.51.00.00 – 2 usługi szkolenia specjalistycznego;
 2. 80.50.00.00 – 9 usługi szkoleniowe;
 3. 80.53.00.00 – 8 usługi szkolenia zawodowego;
 4. 80.41.12.00-0 usługi szkół jazdy;

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: w terminie od dnia podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym nie później jednak niż do 30 września 2017 r.

VI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Data udzielenia zamówienia: 22/06/2017 r.

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia bez VAT: część I – 8 800,00 zł brutto.

VII. INFORMACJE O OFERTACH:

Liczba otrzymanych ofert: 1.

Liczba odrzuconych ofert: 0.

VIII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Szkoleniowe ,,KMP’’ inż. Marcin Piotrowski z siedzibą w Radomiu przy ul. Łąkowej 66, 26-600 Radom.

IX. INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM:

Cena wybranej ofert/wartość umowy dla części I zamówienia: 8 500,00 zł brutto.

 

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu
mgr Maria MICHALSKA

Wykonała: Renata Wiśniewska

 

 

Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   455.026 KB

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi społeczne

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nr sprawy: PCPR.8114.5.4.2017

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Szydłowcu przy
ul. Metalowej 7, 26 - 500 Szydłowiec; woj. Mazowieckie informuje, że zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj: Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm./., w dnia 22.06.2017 r. udzielił zamówienia na Usługę zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia zawodowego dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

1.Oznaczenie przedmiotu zamówienia CPV:

80.51.00.00 – 2 usługi szkolenia specjalistycznego;

80.50.00.00 – 9 usługi szkoleniowe;

80.53.00.00 – 8 usługi szkolenia zawodowego.

2. Zamówienie obejmuje - Kurs operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym
z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla 2 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu.

3. Zamówienie realizowane będzie w terminie od dnia podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym nie później jednak niż do 30 września 2017 r.

4. Wartość ogólna brutto za zamówienie wynosi: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 100/00), w tym stawka VAT 0 %.

5. Cena brutto za 1 osobę wynosi: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 100/00).

w tym stawka VAT 0 %

6. Zamówienia udzielono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Szkoleniowe ,,KMP’’ inż. Marcin Piotrowski z siedzibą w Radomiu przy ul. Łąkowej 66,
26-600 Radom.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu
mgr Maria MICHALSKA

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Numer sprawy: PCPR.8114.5.3.2017

 

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy art. 138o ust. 2 - 4 w związku z art. 138h rozdział 6, dział III ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.:/Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm./ na Usługę zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu informujemy, że  do realizacji zamówienia została wybrana z ceną i kryterium firma:

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno – Usługowo – Szkoleniowe KMP

inż. Marcin Piotrowski

ul. Łąkowa 66

26-600 Radom

 

Wartość oferty w części I wynosi: 8 500,00 zł brutto – 90 pkt

Doświadczenie Wykonawcy – ilość lat wykonywania usług bezpośrednio związanych
z przedmiotem zamówienia ukierunkowanych na tożsamą grupę docelową lub równoważną – w części I – 10 pkt.

Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu wpłynęła jedna ważna oferta, która spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz Warunków Zamówienia na Usługę Społeczną
– w części I 100 pkt.

Termin wykonania zamówienia: w terminie od dnia podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu i akceptacji  Zamawiającego nie później jednak niż do 30 września 2017 r.

W związku z powyższym umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w dn. 22.06.2017 r.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zamówienie na części II zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Za udział w postępowaniu serdecznie dziękujemy.

 

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRYM POMOCY RODZINIE

W SZYDŁOWCU

mgr Maria MICHALSKA

 

Powiadomienie o wyborze oferty


Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY W POSTĘPOWANIU

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Nr. oferty

Nazwa (firma)
i

adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

zamówienia

Warunki płatności

1.

 

 

Przedsiębiorstwo KMP Produkcyjno-Usługowo Szkoleniowe

inż. Marcin Piotrowski

ul. Łąkowa 66

26-600 Radom

 

 

Część I

8 500 ,00 zł

 

 

Część II  

2 400,00 zł

 

 

części I, II, zamówienia – kursy /szkolenia zawodowe – w terminie od dnia podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiającym nie później jednak niż do 30 września 2017 r.

 

w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu odbioru wykonania poszczególnych etapów zamówienia

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  9.800 zł brutto
w tym: część. I – 8.800,00 zł netto/brutto, część. II – 1.000,00 zł netto/brutto;

 

UWAGA!!

Dotyczy każdego Wykonawcy

 

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (załącznik nr 6 do WZUS). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Przedmiotowe oświadczenie w oryginale należy złożyć osobiście /przesłać (pocztą/kurierem) do POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, 26-500 Szydłowiec, ul. Metalowa 7 – Sekretariat.

 


 

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

z dnia12.06.2017 r. – Usługi społeczne

 

Nr sprawy: PCPR.8114.5.3.2017

Procedura o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną o wartości poniżej 750 000 euro, prowadzona jest w oparciu o przepisy art. 138o ust. 2 - 4 w związku
art. 138h rozdział 6, dział III ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.:/Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm./.

Wartość wszystkich etapów zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień na usługi społecznej i inne szczególne usługi tj.
750 000 euro.

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

I. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiat Szydłowiecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Szydłowcu
przy ul. Metalowej 7; 26 - 500 Szydłowiec; woj. mazowieckie.

tel. 48/617 47 13

fax. 48/617 47 14

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 do 15:30

REGON: 671991548

NIP: 7991784040

e-mail: pcpr42@o2.pl

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, która obejmuj II części zamówienia.

Część I zamówienia - obejmuje kurs prawa jazdy kat B dla 5 młodych osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu;

Część II zamówienia - obejmuje kurs operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym
z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla 2 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu;

IV. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia CPV:

80.51.00.00 – 2 usługi szkolenia specjalistycznego;

80.50.00.00 – 9 usługi szkoleniowe;

80.53.00.00 – 8 usługi szkolenia zawodowego;

80.41.12.00-0 usługi szkół jazdy;

2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości powtórzenia czynności zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do WZUS i umowy – opis przedmiotu zamówienia.

7. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera załącznik nr 3 do WZUS – projekt umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu;
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Pełne brzmienie warunków udziału w postępowaniu zawiera rozdział VII i VIII WZUS.

VI. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Dla części I, II, zamówienia – kursy /szkolenia zawodowe – w terminie od dnia podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego nie później jednak niż do 30 września 2017.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 1. Składanie ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 26 - 500 Szydłowiec;
  ul. Metalowa 7, sekretariat; budynek PCPR, w terminie do dnia 20.06.2017 r. do godziny 14:15.
 2. Otwarcie ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 26 - 500 Szydłowiec;
  ul. Metalowa 7, Sala Konferencyjna; budynek PCPR w dniu 20.06.2017 r. godzina 14:30.

VIII.KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert jest cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia tj.

 1. Cena – 90%;
 2. Doświadczenie Wykonawcy – ilość lat wykonywania usług bezpośrednio związanych z przedmiotem zamówienia ukierunkowanych na tożsamą grupę docelową lub równoważną – 10%.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

 1. sprawy merytoryczne: p. Maria MICHALSKA
 2. sprawy proceduralne: p. Renata WIŚNIEWSKA

X. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o art. 138o ustawy Pzp, Zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
z późn. zm./., z wyjątkiem reguł zawartych w ust 2 – 4 powyższego artykułu, a co za tym idzie Wykonawcy nie przysługuje możliwość skorzystania ze środków odwoławczych przewidzianych w dziale VI przywołanej ustawy.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRYM POMOCY RODZINIE

W SZYDŁOWCU

mgr Maria MICHALSKA

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi społeczne

 

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nr sprawy: PCPR.8114.5.2.2017 Szydłowiec, 21.06.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

z dnia 14.06.2017 r. – Usługi społeczne

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego: www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl w dniu 31.05.2017 r.

Procedura o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną o wartości poniżej 750 000 euro, prowadzona była w oparciu o przepisy art. 138o ust. 2 - 4 w związku
z art. 138h rozdział 6, dział III ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.:/Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm./.

Wartość wszystkich etapów zamówienia była mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień na usługi społecznej i inne szczególne usługi tj.
750 000 euro.

Zamówienie dotyczyło projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Powiat Szydłowiecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7; 26 - 500 Szydłowiec; woj. mazowieckie.

tel. 48/617 47 13

fax. 48/617 47 14

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 do 15:30

REGON: 671991548

NIP: 7991784040

e-mail: pcpr42@o2.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych oraz warsztatów psychologicznych z zabiegami rehabilitacyjnymi dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
która obejmuj II części zamówienia.

 • Część II zamówienia - obejmuje kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej dla 12 osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami projektu;
 • Część IV zamówienia obejmuje 10 dniowe warsztaty psychologiczne z zabiegami rehabilitacyjnymi dla 12 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu.

III. INFORMACJE DODATKOWE:

Oznaczenie przedmiotu zamówienia CPV:

 1. 85.12.12.70-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne;
 2. 80.51.00.00 – 2 usługi szkolenia specjalistycznego;
 3. 80.50.00.00 – 9 usługi szkoleniowe;
 4. 80.53.00.00 – 8 usługi szkolenia zawodowego;
 5. 80.41.12.00-0 usługi szkół jazdy;
 6. 85.31.25.00-4 usługi rehabilitacyjne

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: dla części II i IV zamówienia – kursy /szkolenia zawodowe – w terminie od dnia podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiającym nie później jednak niż do 30 września 2017 r.

VI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych oraz warsztatów psychologicznych z zabiegami rehabilitacyjnymi dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Data udzielenia zamówienia: 14/06/2017 r.

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia bez VAT: część II 10 800,00 zł brutto; część IV 24 000,00 zł brutto.

VII. INFORMACJE O OFERTACH:

Liczba otrzymanych ofert: 1.

Liczba odrzuconych ofert: 0.

 

VIII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY , KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma: Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność, ul. Mielczarskiego 3/, 26-600 Radom.

 

IX. INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ OFERTACH Z NAJNIŻSZA I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM:

Cena wybranej ofert/wartość umowy dla części II zamówienia: 10 200,00 zł netto/brutto.

Cena wybranej ofert/wartość umowy dla części II zamówienia: 22 800,00 zł netto/brutto.

 

 

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRYM POMOCY RODZINIE

W SZYDŁOWCU

mgr Maria MICHALSKA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Nr postępowania: PCPR.8114.5.2.2017

 

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy art. 138o ust. 2 - 4 w związku z art. 138h rozdział 6, dział III ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.:/Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm./ na Usługę zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych oraz warsztatów psychologicznych z zabiegami rehabilitacyjnymi dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu do realizacji zamówienia została wybrana z ceną i kryterium firma:

Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność

z siedzibą w Radomiu

ul. Mielczarskiego 3 lok.1

26-600 Radom

 

Wartość oferty w cz. II wynosi: 10 200,00 zł brutto – 90 pkt;

Wartość oferty w cz. IV wynosi: 22 800,00 zł brutto – 90 pkt.

 

Doświadczenie Wykonawcy – ilość lat wykonywania usług bezpośrednio związanych
z przedmiotem zamówienia ukierunkowanych na tożsamą grupę docelową lub równoważną – w cz. II i IV – po 10 pkt.

Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu wpłynęła jedna ważna oferta, która spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz Warunków Zamówienia na Usługę Społeczną – w cz. II i IV – po 100 pkt.

Termin wykonania zamówienia: w terminie od dnia podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym nie później jednak niż do 30 września 2017 r.

W związku z powyższym umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w dn. 14.06.2017 r.

 

Za udział w postępowaniu serdecznie dziękujemy

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRYM POMOCY RODZINIE

W SZYDŁOWCU

mgr Maria MICHALSKA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY W POSTĘPOWANIU

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

 

Nazwa (firma)
i

adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

zamówienia

Warunki płatności

1.

Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność

ul. Mielczarskiego 3/1 26-600 Radom


Część I
brak oferty

Część  II  10200,00 zł

Część  III
brak oferty

Część  IV
22800,00 zł

 

części I, II, III zamówienia – kursy /szkolenia zawodowe – w terminie od dnia podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym nie później jednak niż do 30 września 2017 r.

części IV zamówienia warsztaty psychologiczne z zabiegami rehabilitacyjnymi w terminie od dnia podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym nie później jednak niż do 30 września 2017 r.

w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu odbioru wykonania poszczególnych etapów zamówienia

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
43 570,00 zł brutto w tym:

część I  6 970,00 zł brutto,
część  II  10 800,00 zł brutto,
część III 1 800,00 zł brutto,
część  IV  24 000,00  zł brutto,

UWAGA!!

Dotyczy każdego Wykonawcy

 

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (załącznik nr 6 do WZUS). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Przedmiotowe oświadczenie w oryginale należy złożyć osobiście/przesłać (pocztą/kurierem) do POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, 26-500 Szydłowiec, ul. Metalowa 7 – Sekretariat.

WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY W POSTĘPOWANIU 


Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

z dnia 31.05.2017 r. – Usługi społeczne

 

Nr sprawy: PCPR.8114.5.2.2017

Procedura o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną o wartości poniżej 750 000 euro, prowadzona jest w oparciu o przepisy art. 138o ust. 2 - 4 w związku art. 138h rozdział 6, dział III ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.:/Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm./.

Wartość wszystkich etapów zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień na usługi społecznej i inne szczególne usługi tj.
750 000 euro.

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

 I. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych oraz warsztatów psychologicznych z zabiegami rehabilitacyjnymi dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiat Szydłowiecki/Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie z siedzibą w Szydłowcu
przy ul. Metalowej 7; 26 - 500 Szydłowiec; woj. mazowieckie.

tel. 48/617 47 13

fax. 48/617 47 14

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 do 15:30

REGON: 671991548

NIP: 7991784040

e-mail: pcpr42@o2.pl

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl

 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych oraz warsztatów psychologicznych z zabiegami rehabilitacyjnymi dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, która obejmuj IV części zamówienia.

 • Część I zamówienia - obejmuje kurs prawa jazdy kat B dla 5 młodych osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu;
 • Część II zamówienia - obejmuje kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej dla 12 osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami projektu;
 • Część III zamówienia - obejmuje kurs operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla 2 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu;
 • Część IV zamówienia obejmuje 10 dniowe warsztaty psychologiczne z zabiegami rehabilitacyjnymi dla 12 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu.

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia CPV:
  85.12.12.70-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne;
  80.51.00.00-2 usługi szkolenia specjalistycznego;
  80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe;
  80.53.00.00-8 usługi szkolenia zawodowego;
  80.41.12.00-0 usługi szkół jazdy;
  85.31.25.00-4 usługi rehabilitacyjne
 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości powtórzenia czynności zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do WZUS i umowy – opis przedmiotu zamówienia.
 7. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera załącznik nr 3/1 oraz załącznik nr 3/2 do WZUS – projekt umowy.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu;
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Pełne brzmienie warunków udziału w postępowaniu zawiera rozdział VII i VIII WZUS.

 

VI. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 1. Dla części I, II, III zamówienia – kursy /szkolenia zawodowe – w terminie od dnia podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym nie później jednak niż do 30 września 2017 r.
 2. Dla części IV zamówienia warsztaty psychologiczne z zabiegami rehabilitacyjnymi
  - w terminie od dnia podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym nie później jednak niż do 30 września 2017 r.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 1. Składanie ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 26 - 500 Szydłowiec;
  ul. Metalowa 7, sekretariat; budynek PCPR, w terminie do dnia 08.06.2017 r. do godziny 14:15.
 2. Otwarcie ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 26 - 500 Szydłowiec; ul. Metalowa 7, Sala Konferencyjna; budynek PCPR w dniu 08.06.2017 r. godzina 14:30.

   

VIII.KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert jest cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia tj.

 1. Cena – 90%;
 2. Doświadczenie Wykonawcy – ilość lat wykonywania usług bezpośrednio związanych z przedmiotem zamówienia ukierunkowanych na tożsamą grupę docelową lub równoważną – 10%.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

 1. sprawy merytoryczne: p. Maria MICHALSKA
 2. sprawy proceduralne: p. Renata WIŚNIEWSKA

 

X. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o art. 138o ustawy Pzp, Zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm./., z wyjątkiem reguł zawartych w ust 2 – 4 powyższego artykułu, a co za tym idzie Wykonawcy nie przysługuje możliwość skorzystania ze środków odwoławczych przewidzianych w dziale VI przywołanej ustawy.

 

ZATWIERDZAM
DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRYM POMOCY RODZINIE
W SZYDŁOWCU
mgr Maria MICHALSKA

Wykonała: Renata Wiśniewska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi społeczne

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

z dnia 13.02.2017 r. – Usługi społeczne

 

Nr sprawy: PCPR.8114.5.1.2017

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego: www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl w dniu 30.01.2017 r.

Procedura o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną o wartości poniżej 750 000 euro, prowadzona była w oparciu o przepisy art. 138o ust. 2 - 4 w związku
z art. 138h rozdział 6, dział III ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.:/Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm./.

Wartość wszystkich etapów zamówienia była mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień na usługi społecznej i inne szczególne usługi tj.
750 000 euro.

Zamówienie dotyczyło projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiat Szydłowiecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Szydłowcu
przy ul. Metalowej 7; 26 - 500 Szydłowiec; woj. mazowieckie.

tel. 48/617 47 13

fax. 48/617 47 14

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 do 15:30

REGON: 671991548

NIP: 7991784040

e-mail: pcpr42@o2.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia była kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
, która obejmuje 5 wyodrębnionych etapów:

 1. Etap nr 1 Nazwa usługi: Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu dla 12 osób niepełnosprawnych oraz dla 7 młodych osób przebywających
  w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających
  w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu CZAS NA ZMIANY wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu;
 2. Etap nr 2 Nazwa usługi: Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych dla 12 osób
  niepełnosprawnych oraz dla 7 młodych osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu CZAS NA ZMIANY wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Szydłowcu;
 3. Etap nr 3 Nazwa usługi: Poradnictwo psychologiczne oraz wsparcie rozwojowe i tutoring dla 12 osób niepełnosprawnych oraz dla 7 młodych osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu CZAS NA ZMIANY wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu;
 4. Etap nr 4 Nazwa usługi: Szkolenie pierwszej pomocy dla 12 osób niepełnosprawnych oraz dla 7 młodych osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
  i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu CZAS NA ZMIANY wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu;
 5. Etap nr 5 Nazwa usługi: Aktywizacja społeczno-zdrowotna (w tym wyjazdy na basen, nauka tańca, nordic walking, zajęcia rehabilitacyjno-zdrowotne, kręgle) dla 12 osób niepełnosprawnych oraz dla 7 młodych osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu CZAS NA ZMIANY wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Szydłowcu.

Uczestnikami tej formy mogły być również osoby z otoczenia uczestników projektu wskazane przez PCPR nie więcej niż 50% uczestników.

III. INFORMACJE DODATKOWE:

Oznaczenie przedmiotu zamówienia CPV:

85.12.12.70-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne;

85.31.23.20-8 Usługi doradztwa;

80.57.00.00-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego;

80.56.20.00-1 Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy;

85.31.25.00-4 Usługi rehabilitacyjne.

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Etap 1:  od dnia następnego po dniu podpisania umowy – 28 lutego 2017 r.

Etap 2:  27 marca – 02 kwietnia 2017 r.

Etap 3:   01 marca – 31 października 2017 r.

Etap 4: od dnia następnego po dniu podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 21 – 23 lutego 2017 r.

Etap 5: od dnia następnego po dniu podpisania umowy – 30 listopada 2017 r.

VI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Nazwa: Kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Data udzielenia zamówienia: 13/02/2017 r.

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia bez VAT: 86 878,25 zł

X. INFORMACJE O OFERTACH:

Liczba otrzymanych ofert: 1.

Liczba odrzuconych ofert: 0.

XI. NAZWA I ADRES WYKONAWCY , KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma:  Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST z siedzibą w Warszawie ul. Piękna 15/43; 00-549 Warszawa

X. INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ OFERTACH Z NAJNIŻSZA I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM:

Cena wybranej ofert/wartość umowy: 78 205,84 zł netto/ 90 350, 50 zł brutto.

Oferta z najniższa ceną /kosztem: 78 205,84 zł netto/ 90 350, 50 zł brutto.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRYM POMOCY RODZINIE

W SZYDŁOWCU

mgr Maria MICHALSKA

Wykonała: Renata Wiśniewska


Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Nr postępowania: PCPR.8114.5.1.2017

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy art. 138o ust. 2 - 4 w związku z art. 138h rozdział 6, dział III ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.:/Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm./ na Kompleksową usługę dotyczącą aktywizacji edukacyjnej, społecznej
i zdrowotnej uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. uprzejmie informuję, że do realizacji zamówienia została wybrana firma z ceną i kryteriami:

Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST

z siedzibą w Warszawie

ul. Piękna 15/43

00-549 Warszawa

Wartość oferty wynosi: 78 205,84 zł netto/ 90 350, 50 zł brutto – 60 pkt, tym za wykonanie:

1 etapu:   3 170,73 zł netto/ 3 900,00 zł brutto;

2 etapu:   18 943,00 zł netto/brutto;

3 etapu:   18 902,44 zł netto/ 23 250,00 zł brutto;

4 etap:   6 460,00 zł netto/brutto;

5 etap:   30 729,67 zł netto/37 797,50 zł.

Doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzaniu szkoleń /kursów dla instytucji realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego - 0 pkt;

Doświadczenie osób biorących udział w realizacji zamówienia - 0 pkt.

W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zadeklarował wymagane
w WZUS doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzeniu szkoleń/kursów dla instytucji realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu wpłynęła tylko jedna ważna oferta, która spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz Warunków Zamówienia na Usługę Społeczną - 60 pkt
(łączna ilość pkt).

Termin wykonania zamówienia:

Etap 1:  od dnia następnego po dniu podpisania umowy – 28 lutego 2017 r.

Etap 2:  27 marca – 02 kwietnia 2017 r.

Etap 3:  01 marca – 31 października 2017 r.

Etap 4:  od dnia następnego po dniu podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 21 – 23 lutego 2017 r.

Etap 5:  od dnia następnego po dniu podpisania umowy – 30 listopada 2017 r.

 

W związku z powyższym umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w dn. 13.02.2017 r.


Za udział w postępowaniu serdecznie dziękujemy.

 

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRYM POMOCY RODZINIE

W SZYDŁOWCU

mgr Maria MICHALSKA

Wykonała: Renata WIŚNIEWSKA
dn. 10.02.2017 r.


Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY W POSTĘPOWANIU

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

 

Nazwa (firma)
i

adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

zamówienia

Warunki płatności

1.

Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST

ul. Piękna 15/43

00-549 Warszawa

 

90 350,50 zł

Etap 1: od dnia następnego po dniu podpisania umowy do 28. 02. 2017 r.;

Etap 2: 27. 03 do 02. 04 2017 r. ;

Etap 3: 01. 03 do 31. 10. 2017 r.;

Etap 4: od dnia następnego po dniu podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 21 do 23. 02. 2017 r.;

Etap 5: od dnia następnego po dniu podpisania umowy
do 30. 11. 2017 r.

w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu odbioru wykonania poszczególnych etapów zamówienia


Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 106 860,25 brutto

 

UWAGA!!

Dotyczy każdego Wykonawcy

 

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (załącznik nr 6 do WZUS). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Przedmiotowe oświadczenie w oryginale należy złożyć osobiście /przesłać (pocztą/kurierem) do POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, 26-500 Szydłowiec, ul. Metalowa 7 – Sekretariat.

Wykonała: Renata WIŚNIEWSKA, dn. 07.02.2017 r

WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY W POSTĘPOWANIU


Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

z dnia 30.01.2017 r. – Usługi społeczne

 

Nr sprawy: PCPR.8114.5.1.2017

Procedura o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną o wartości poniżej 750 000 euro, prowadzona jest w oparciu o przepisy art. 138o ust. 2 - 4 w związku
art. 138h rozdział 6, dział III ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.:/Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm./.

Wartość wszystkich etapów zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień na usługi społecznej i inne szczególne usługi tj.
750 000 euro.

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

I. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiat Szydłowiecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Szydłowcu
przy ul. Metalowej 7; 26 - 500 Szydłowiec; woj. mazowieckie.

tel. 48/617 47 13

fax. 48/617 47 14

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 do 15:30

REGON: 671991548

NIP: 7991784040

e-mail: pcpr42@o2.pl

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl

 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
, która obejmuje 5 wyodrębnionych etapów:

 1. Etap nr 1 Nazwa usługi: Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu dla 12 osób niepełnosprawnych oraz dla 7 młodych osób przebywających
  w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających
  w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu CZAS NA ZMIANY wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu;
 2. Etap nr 2 Nazwa usługi: Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych dla 12 osób
  niepełnosprawnych oraz dla 7 młodych osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu CZAS NA ZMIANY wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Szydłowcu;
 3. Etap nr 3 Nazwa usługi: Poradnictwo psychologiczne oraz wsparcie rozwojowe i tutoring dla 12 osób niepełnosprawnych oraz dla 7 młodych osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu CZAS NA ZMIANY wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu;
 4. Etap nr 4 Nazwa usługi: Szkolenie pierwszej pomocy dla 12 osób niepełnosprawnych oraz dla 7 młodych osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
  i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu CZAS NA ZMIANY wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu;
 5. Etap nr 5 Nazwa usługi: Aktywizacja społeczno-zdrowotna (w tym wyjazdy na basen, nauka tańca, nordic walking, zajęcia rehabilitacyjno-zdrowotne, kręgle) dla 12 osób niepełnosprawnych oraz dla 7 młodych osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu CZAS NA ZMIANY wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Szydłowcu.

Uczestnikami tej formy mogą być również osoby z otoczenia uczestników projektu wskazane przez PCPR nie więcej niż 50% uczestników.

IV. INFORMACJE DODATKOWE:

1.   Oznaczenie przedmiotu zamówienia CPV:

85.12.12.70-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne;

85.31.23.20-8 Usługi doradztwa;

80.57.00.00-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego;

80.56.20.00-1 Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy;

85.31.25.00-4 Usługi rehabilitacyjne.

2.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.     Zamawiający nie przewiduje możliwości powtórzenia czynności zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5.   Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

6.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do WZUS i umowy – opis przedmiotu zamówienia.

7.     Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera załącznik nr 3 do WZUS – projekt umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu;
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Pełne brzmienie warunków udziału w postępowaniu zawiera rozdział VII i VIII WZUS.

VI. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Etap 1: od dnia następnego po dniu podpisania umowy – 28 lutego 2017 r.

Etap 2: 27 marca – 02 kwietnia 2017 r.

Etap 3: 01 marca – 31 października 2017 r.

Etap 4: od dnia następnego po dniu podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od  

 21 – 23 lutego 2017 r.

Etap 5: od dnia następnego po dniu podpisania umowy – 30 listopada 2017 r.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 1. Składanie ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 26 - 500 Szydłowiec;
  ul. Metalowa 7, sekretariat; budynek PCPR, w terminie do dnia 07.02.2017 r. do godziny 08:15.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 26 - 500 Szydłowiec;
  ul. Metalowa 7, Sala Konferencyjna; budynek PCPR w dniu 07.02.2017 r. godzina 08:30.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA:

 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiącego 10% rocznej wartości umowy. Kwota ta będzie zwrócona Wykonawcy w terminie i według reguł, zgodnie z przepisami ustawy –Prawo zamówień publicznych.
 2. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wpłaca kwotę na konto bankowe Zamawiającego
  tj.: 67 1240 5703 1111 0010 4691 5880
 3. Zamawiający dopuszcza również złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:
  1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  2. gwarancjach bankowych;
  3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  4. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 Listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 259.).
 4. Wykonawca zamierzający wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w którejkolwiek z form, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 ÷ 4 zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym treści gwarancji lub poręczenia przed jego wniesieniem i podpisaniem umowy.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert jest cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia tj.

 1. Cena – 60%;
 2. Doświadczenie osób biorących udział w realizacji zamówienia – 20%;
 3. Doświadczenie Wykonawcy wprowadzeniu szkoleń/ kursów – 20%

 

X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

 1. sprawy merytoryczne: p. Maria MICHALSKA
 2. sprawy proceduralne: p. Renata WIŚNIEWSKA

 

XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o art. 138o ustawy Pzp, Zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
z późn. zm./., z wyjątkiem reguł zawartych w ust 2 – 4 powyższego artykułu, a co za tym idzie Wykonawcy nie przysługuje możliwość skorzystania ze środków odwoławczych przewidzianych w dziale VI przywołanej ustawy.

 

 

 

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRYM POMOCY RODZINIE

W SZYDŁOWCU

mgr Maria MICHALSKA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy i zaplecza kaplicy znajdujących się w budynku pralni Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami noclegowymi w Łaziskach gm. Orońsko. Numer ogłoszenia: 57267 - 2015;