artykuł nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE - Realizacja kompleksowej aktywizacja zawodowej uczestników projektu TERAZ TY!

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny - Rzeczpospolita Polska - Mazowsze Serce Polski - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST

04-381 Warszawa, ul. Chrzanowskiego 2/48

e-mail: fundacjaest.warszawa@gmail.com

NIP 5213427179; REGON 140898490

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/TERAZ/c062/2020

 

Realizacja kompleksowa aktywizacja zawodowa uczestników projektu TERAZ TY! realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w partnerstwie z Fundacją Sportu Zdrowia i Turystyki EST współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

Termin składania ofert: 10.09.2020 r.   godz.8:00

artykuł nr 2

Informacja o podpisaniu umowy z Wykonawcą

 

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W Szydłowcu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego dotyczącego usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - Kurs operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla 2 osób zawarło umowę z Wykonawcą:

KMP Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Szkoleniowe inż. M. Piotrowski,
ul. Narutowicza 1 lok. 2
26-600 Radom

Umowa nr ZO 4/2018 podpisana w dniu 14.06.2018 r. w Szydłowcu.

Koszt realizacji zadania: 2 200,00 zł brutto/netto.

artykuł nr 3

SPROSTOWANIE do protokołu z wyboru oferty z dnia 01.06.2018 r.

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Numer sprawy: PCPR.8114.5.9.2018

Szydłowiec, dnia 13.06.2018 r.

SPROSTOWANIE
do
protokołu z wyboru oferty z dnia 01.06.2018 r.

na Usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 - Kurs operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla 2 osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu.

W wyniku ponownej oceny przedłożonej oferty przez TOOLMEX TRUCK Sp. z. o. o., ul Metalowa 7 B, 26-500 Szydłowiec komisja w składzie:

p. Katarzyna Dudek - Przewodnicząca Komisji

p. Jolanta Pietras - Członek Komisji

p. Katarzyna Wełpa - Sekretarz Komisji

odrzuca ofertę w/w firmy, która nie spełnia wymogów formalnych brak - aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). W związku z powyższym do realizacji w/w zamówienia została wybrana KMP Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Szkoleniowe inż. M. Piotrowski, ul. Narutowicza 1 lok. 2, 26-600 Radom.

 

Wartość wybranej oferty wynosi 2 200,00 zł brutto/netto.

 

Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Oferta firmy KMP Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Szkoleniowe inż. M. Piotrowski, ul. Narutowicza 1 lok. 2, 26-600 Radom spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz opisie przedmiotu zamówienia

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

artykuł nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Numer sprawy: PCPR.8114.5.9.2018

Szydłowiec, dnia 24 maja 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Szydłowiecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec
NIP: 7991784040
REGON: 671991548
tel. 48/617 47 13
fax. 48/617 47 14
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 do 15:30.
e-mail: pcpr42@o2.pl
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl
Osoby uprawnione do kontaktu: Pani Maria Michalska tel. 48/617 47 13

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego opartego na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, nie mają tu zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu - Kurs operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla 2 osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu.

1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia.

2.  Projekt umowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami w opisie przedmiotu zamówienia.

3.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia CPV:
80.51.00.00 – 2 usługi szkolenia specjalistycznego;
80.50.00.00 – 9 usługi szkoleniowe;
80.53.00.0  – 8 usługi szkolenia zawodowego.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
od 15 czerwca 2018 r. - maksymalnie do 15 sierpnia 2018 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
1.  Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
2.  Posiadają min. 3-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń w tematyce szkolenia, na którą składana jest oferta.
3.  Zapewnią kadrę posiadającą wykształcenie, wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
4.  Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia.
5.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
6.  Zapewnią pomieszczenia szkoleniowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w przypadku, gdy w zajęciach będą brały udział osoby z niepełnosprawnościami.
7.  Posiadają uprawnienia do egzaminowania lub zapewniają uprawniony do tego podmiot zewnętrzny w zakresie zgodnym z tematem szkolenia, które zostały nadane przez uprawnioną do tego instytucję
8.  O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot niepowiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.


OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2.  Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład Oferty muszą być podpisane przez wszystkie osoby.
3.  W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
4.  Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego w jednym egzemplarzu.
5.  Dokumenty wchodzące w skład Oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
6.  Oświadczenie sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania powinny być złożone w formie oryginału.

7.  KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:
1)  Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego;
2)  Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
3)  Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;
4)  Merytoryczny program szkolenia/ merytoryczny harmonogram szkolenia;
5)  Aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający status prawny Wykonawcy, nie starszy niż 3 miesiące liczone od terminu złożenia oferty.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY
1.  Ofertę należy złożyć w formie papierowej w terminie do dnia 30.05.2018 r. do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec, Sekretariat – pokój nr 1.
2.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Usługa zorganizowania
i przeprowadzenia kursów/szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu - Kurs operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla 2 osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą lub przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, będących uczestnikami projektu.

3.  Ofertę można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na wskazany powyżej adres.
W przypadku wysłania oferty pocztą za datę wpływu uznaje się datę i godzinę jej doręczenia do Zamawiającego.
4.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.  Wykonawca może przed terminem otwarcia wycofać złożoną przez siebie Ofertę.
6.  Pytania w kwestii merytorycznej można kierować pisemnie pocztą na wskazany powyżej adres, adres e-mail: pcpr42@o2.pl, lub fax. 48/617 47 14.

KRYTERIUM OCENY OFERT
Cena brutto – 100% (100 punktów). Najwyższą ocenę otrzyma oferta o najniższej cenie. Punkty za kryterium ,,cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: [(cena oferty najniższej)/(cena oferty badanej)] x 100 = ilość punktów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY
1.  Po wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy przesłali oferty, oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.
2.  Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.
4.  Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1.  Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2.  Będzie nie kompletna lub zostanie złożona na niewłaściwych formularzach.
3.  Zostanie złożona po terminie składania ofert.
4.  Wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy:
1.  Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, a także w przypadku zaistnienia innej ważnej przyczyny niezależnej od Zamawiającego.
2.  Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta przewyższająca kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych
z realizacją zadania.
3.  Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Wykonawcy składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zapytania;
Załącznik: nr 2 - formularz ofertowy,
Załącznik nr 3 - projekt umowy;
Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań;
Załącznik nr 5 – oświadczenie no spełnieniu warunków.

Zatwierdzam
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu
mgr Maria Michalska


[PDF] - Protokół z wyboru oferty

artykuł nr 5

Informacja o podpisaniu umowy z Wykonawcą

 

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W Szydłowcu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego dotyczącego usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dla I części  zamówienia: profesjonalny kurs asystent/sekretarka

 

zawarło umowę z Wykonawcą:

Fundacja  Rozwój Aktywność Społeczność
ul. Mielczarskiego 3 lok. 1;
26-600 Radom

Umowa nr ZO 3/2018 podpisana w dniu 09.04.2018r. w Szydłowcu.

Koszt realizacji zadania: 19 200,00 zł brutto/netto.