artykuł nr 1

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ I LEŚNICTWA

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ I LEŚNICTWA 
ul. T. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec
tel. (48) 617 70 70,   617 70 71,   617 70 73 
pokój nr 105, 106, 107  I piętro

UWAGA!
Poniżej znajduje się spis spraw jakie możesz załatwić w Wydziale:

  1. Wydawanie kart wędkarskich.
  2. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.                                        Od dnia 01 sierpnia 2020r. obowiązkowi rejestracji podlegają:
  • jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW
  • jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
  • jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

        Druki - formularze do wniosków dotyczących rejestracji jednostki pływających dostępne są
        do pobrania w załącznikach.

      a) Rezerwacja numeru dla jednostki pływającej
         (druk R24-WN, druk R24-WL, druk R24-WL-z, druk R24-DJ-RN, druk R24-OP)
       b) Rejestracja jednostki pływającej
          (druk R24-WN, druk R24-WL, druk R24-WL-z, druk R24-AR, druk R24-DJ-RJ, druk R24-DJ-z, druk R24-OP)
       c) Zmiana danych jednostki pływającej
          (druk R24-WN, druk R24-WL-ZDJ, druk R24-WL-z, druk R24-AR-ZDJ, druk R24-DJ-ZDJ, druk R24-OP).
       d) Odpis z rejestru – wyciąg
          (druk R24-WN, druk R24-OW, druk R24-OP).
       e) Wydanie wtórnika dokumentu jednostki pływającej 
           (druk R24-WN, druk R24-WT, druk R24-OP) .
       f) Zawiadomienie o zbyciu jednostki pływającej
           (druk R24-WN, druk R24-WL, druk R24-WL-z, druk R24-ZW, druk R24-OP).
       g) Zawiadomienie o nabyciu jednostki pływającej
          (druk R24-WN, druk R24-WL, druk R24-WL-z, druk R24-ZW, druk R24-OP).
       h) Wykreślenie z rejestru jednostki pływającej 
       
(druk R24-WN, druk R24-ZW, druk R24-OP) .

     Do wniosku załączyć należy:

  • Dowód własności, którym może być w szczególności:

         a) faktura VAT,

         b) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny,

         c) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,

         d) w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego;

  • dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.

3. Wydawanie zaświadczeń ws. objęcia działek Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu.

4. Legalizacja drewna w lesie .

5.  W sprawach wydawania decyzji odpadowych prosimy o kontakt pod numerem tel. (48) 617 70 71.

 

OPŁATY

Informujemy, że zawieszony został obrót gotówkowy kasy urzędu i płatność zbliżeniowa. Zobowiązania finansowe wobec Powiatu Szydłowieckiego prosimy regulować za pomocą bankowości elektronicznej.

Numery rachunków :

Konto Starostwa Powiatowego w Szydłowcu:

04 1240 5703 1111 0010 7164 5321 - opłata za kartę wędkarską w wysokości 10zł, 

Konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu:

06  9129  0001  0090  0900  3317  0001 – opłata skarbowa w wysokości 17 zł. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020r.        w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości
do 24 m (Dz. U. z 2020r. poz. 248) wysokość opłat za rozpatrzenie wniosku wynosi:

1)  za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej - 80 zł.

2)  za  zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej– 80 zł.

3)  za wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej – 80 zł.

4)  wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. – 15 zł.

5) za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku, rejestracji jednostki pływającej, która podlega obowiązkowi rejestracji, a była zarejestrowana zgodnie z dotychczasowymi przepisami - pobiera się opłatę       w wysokości - 60 zł.

Powyższych opłat należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego Szydłowcu:

Numer rachunku bankowego: 04 1240 5703 1111 0010 7164 5321

 


 

Dostępne kategorie:
• Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
• Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami
• Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż
• Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska
• Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych
• Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
• Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
• Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia
• Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna”
• Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa
• Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców
• Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie
• Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa