Ogłoszenie o nabór kandydatów do prowadzenia...

OGŁOSZENIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu z siedzibą: Szydłowiec, ul. Metalowa 7 ogłasza nabór kandydatów do prowadzenia "programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie" Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w związku z realizacją w 2019 r. programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, finansowanego z dotacji celowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, zatrudni na umowę zl...

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do wspólnego...

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu Rodzina Marzeń do konkursu zamkniętego bez podziału na rundy nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-078/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do wspólnego...

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu Teraz TY ! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Konkurs na stanowisko kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu

Konkurs na stanowisko kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu.

Ogłoszenie o naborze na stanowiska pracy w ramach Projektu "CZAS NA ZMIANY"

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKA PRACY
W RAMACH PROJEKTU „CZAS NA ZMIANY”  
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W SZYDŁOWCU

w celu realizacji Usługi dotyczącej aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu CZAS NA ZMIANY realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu OGŁASZA NABÓR NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKA PRACY:

 

I. Nabór na stanowisko: PSYCHOLOG
II.  Nabór na stanowisko: DORADCA
III.  Nabór na stanowisko: TRENER TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
IV.  Nabór na stanowisko: INSTRUKTOR PIERWSZEJ POMOCY
V.   Nabór na stanowisko: COACH
VI.  Nabór na stanowisko: TRENER AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZDROWOTNEJ
VII.   Nabór na stanowisko: TRENER ARTETERAPII


Aktualizacja, dnia 10.11.2017 r.

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O NABORZE NA STANOWISKA PRACY W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA ZMIANY" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZYDŁOWCU
z dnia 9 listopada 2017 r.

Sprostowanie z dnia 10 listopada 2017 r. do ogłoszenia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu o naborze na stanowiska pracy w ramach projektu wynikające z oczywistej omyłki pisarskiej dotyczy zapisu:

Na str. 9 Informacje dodatkowe pkt. 3
„Zleceniodawca dokona wyboru kandydata na dane stanowisko na podstawie złożonych dokumentów oraz przedstawione oferty cenowe”

Powinno być:
Na str. 9 Informacje dodatkowe pkt. 3
„Zleceniodawca dokona wyboru kandydata na dane stanowisko na podstawie złożonych dokumentów"
Pozostałe treści ogłoszenia pozostają bez zmian.


Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

Informacje o wynikach naboru

I. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: PSYCHOLOG - [PDF] Treść informacji
II.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko: DORADCA - [PDF] Treść informacji
III.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko: TRENER TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - [PDF] Treść informacji
V.   Informacja o wynikach naboru na stanowisko: COACH - [PDF] Treść informacji
VI.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko: TRENER AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZDROWOTNEJ - [PDF] Treść informacji
VII.   Informacja o wynikach naboru na stanowisko: TRENER ARTETERAPII - [PDF] Treść informacji


Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

[PDF] - Lista kandydatów zgłoszonych do naboru na stanowiska urzędnicze i dla pracowników

[PDF] - Protokół z otwarcia i oceny ofert naboru na wolne stanowiska

Załączniki
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKA PRACY W RAMACH PROJEKTU ?CZAS NA ZMIANY?   561.938 KB
ZARZĄDZENIE NR 7/2016 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZYDŁOWCU   595.950 KB
Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności   55.000 KB
Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności   197.801 KB
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw obywatelskich   238.000 KB
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw obywatelskich   218.785 KB
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego   220.500 KB
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego   129.013 KB
SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O NABORZE NA STANOWISKA PRACY W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA ZMIANY"   220.646 KB
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: PSYCHOLOG   194.818 KB
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: DORADCA   194.869 KB
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: TRENER TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH   209.427 KB
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: COACH   192.728 KB
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: TRENER AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZDROWOTNEJ   204.827 KB
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: TRENER ARTETERAPII   196.811 KB
Lista kandydatów zgłoszonych do naboru na stanowiska urzędnicze i dla pracowników   316.233 KB
Protokół z otwarcia i oceny ofert naboru na wolne stanowiska   367.692 KB

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu

ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec


OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW na wolne stanowisko urzędnicze

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
w wymiarze 0,25 etatu

 

Lista kandydatów zgłoszonych do naboru
 
Informacja o wynikach naboru