artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowiska pracy w ramach...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY W RAMACH PROJEKTU „TERAZ TY!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na stanowiska pracy w ramach...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKA PRACY w ramach projektu „TERAZ TY!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
artykuł nr 3

Ogłoszenie o nabór kandydatów do prowadzenia...

OGŁOSZENIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu z siedzibą: Szydłowiec, ul. Metalowa 7 ogłasza nabór kandydatów do prowadzenia "programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie" Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w związku z realizacją w 2019 r. programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, finansowanego z dotacji celowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, zatrudni na umowę zl...
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do...

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu Rodzina Marzeń do konkursu zamkniętego bez podziału na rundy nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-078/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do...

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu Teraz TY ! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu