artykuł nr 1

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr POW2021-WSZ/01

loga_flagapolski_godlopolski_powaitszydlowieckiOGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
nr POW2021-WSZ/01

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej specjalistyczne poradnictwo dla opiekunów sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim
w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2021

 

Powiat Szydłowiecki
26-500 Szydłowiec, pl. Marii Konopnickiej 7
Województwo Mazowieckie

 

REALIZATOR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
26-500 Szydłowiec, pl. Metalowa 7
Szydłowiec 12 maja 2021

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.)
  2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)

 

Powiat Szydłowiecki
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert nr POW2021-WSZ/01

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
specjalistyczne poradnictwo dla opiekunów sprawujących opiekę
nad osobami z niepełnosprawnościami w Powiecie Szydłowieckim

w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2021

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr AOON2021-WSZ/01

loga_flagapolski_godlopolski_powaitszydlowiecki
OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
nr AOON2021-WSZ/01

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Szydłowieckim w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021

 

Powiat Szydłowiecki
26-500 Szydłowiec, pl. Marii Konopnickiej 7
Województwo Mazowieckie

 

REALIZATOR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
26-500 Szydłowiec, pl. Metalowa 7
 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.)
  2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)

 

Powiat Szydłowiecki
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert nr AOON2021-WSZ/01

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych
w Powiecie Szydłowieckim

w ramach Programu ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ edycja 2021
 

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowiska pracy w ramach...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY W RAMACH PROJEKTU „TERAZ TY!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na stanowiska pracy w ramach...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKA PRACY w ramach projektu „TERAZ TY!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
artykuł nr 5

Ogłoszenie o nabór kandydatów do prowadzenia...

OGŁOSZENIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu z siedzibą: Szydłowiec, ul. Metalowa 7 ogłasza nabór kandydatów do prowadzenia "programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie" Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w związku z realizacją w 2019 r. programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, finansowanego z dotacji celowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, zatrudni na umowę zl...