artykuł nr 1

Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów gr. woj. od km 1+818 do km 7+870 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - dokumentacja

artykuł nr 2

Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec -Majdów gr. woj. od km 1+818 do km 7+870 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - dokumentacja

artykuł nr 3

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

artykuł nr 4

Przebudowa drogi powiatowej nr 4009W Świerczek - Szydłówek w m. Szydłówek - budowa chodnika

Przebudowa drogi powiatowej nr 4009W Świerczek - Szydłówek w m. Szydłówek - budowa chodnika.

artykuł nr 5

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.